Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
 
 
WRZESIEŃ 2015

1. Charakterystyka szkoły

1) Zespół Szkół Publicznych nr 3 mieści się w budynku przy ulicy Widnichowskiej4 w Ostrowi Mazowieckiej. Szkoła Podstawowa znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku, gimnazjum zaś zajmuje drugie piętro. Szkoła ma dwa osobne wejścia. Zespół Szkół korzysta z jednej sali gimnastycznej i jednej stołówki. Obecnie są trzy gabinety dyrektora, dwa pokoje nauczycielskie, dwa sekretariaty, dwie biblioteki, dwa gabinety pedagoga  i psychologa, jeden gabinet logopedy, dwadzieścia sześć sal  lekcyjnych (22 duże i 4 małe przeznaczone dla grup), w tym dwie pracownie komputerowe.

2) W roku szkolnym 2015/2016 w szkole zatrudnionych jest 66 nauczycieli, 2 pedagogów,   2 psychologów, 2 sekretarzy, 2 pielęgniarki, 9 pracowników obsługi.

3) W szkole uczy się około 800 uczniów w 31 oddziałach.

2.  Misja

Misją naszej szkoły jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów:

1) Porozumiewanie się w języku ojczystym.

2) Porozumiewanie się w językach obcych.

3) Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

4) Kompetencje informatyczne.

5) Umiejętności uczenia się.

6) Kompetencje społeczne i obywatelskie.

7) Inicjatywa i przedsiębiorczość.

8) Świadomość i ekspresja kulturalna.

3. Wizja

1)  Kształcenie uczniów na wysokim poziomie.

a. Do osiągnięcia wyznaczonego celu potrzebny jest dobry nauczyciel, czyli osoba, pod kierunkiem  której uczeń zdobywa potrzebne wiadomości, opanowuje różnorodne umiejętności, poszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje, osiąga intelektualną i społeczną samodzielność. Ważnym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest postrzeganie ucznia jako podmiotu. Nauczyciel nie może być tylko wykonawcą realizującym program nauczania, ale osobą wspomagającą rozwój każdego dziecka odpowiednio do jego potrzeb i możliwości.

Aby osiągnąć wysokie wyniki nauczania należy:

a) rzetelnie monitorować realizację podstawy programowej;

b) propagować nowoczesne metody nauczania;

c) opracowywać wewnątrzszkolny system oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki;

d) indywidualizować procesy nauczania zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów e) wykorzystywać informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji;

f) zachęcać nauczycieli do ustawicznego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły;

g) stwarzać uczniom i nauczycielom coraz lepsze warunki nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej szkoły;

h )wprowadzić e-dziennik;

i) systematycznie śledzić przekształcenia polskiej edukacji;

j) współpracować z podmiotami, których działalność służy dobru szkoły;

k) robić wszystko, aby pracować w dobrze zintegrowanym, zaprzyjaźnionym, wspierającym się i współdziałającym zespole pracowników.

b. Ważnym elementem we współczesnej szkole jest kształcenie językowe  i informatyczne. Nauka języków obcych musi odbywać się z wykorzystaniem dobrych i nowoczesnych programów nauczania przy nowoczesnej bazie dydaktycznej.

c. W szkole istnieje duża grupa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno —Pedagogicznej. Nakłada to na szkołę zarówno obowiązek rozpoznawania potrzeb ucznia, jak również organizowania wszelkiej pomocy ukierunkowanej na zaspakajanie tych potrzeb. Indywidualne postrzeganie ucznia to także praca z uczniem zdolnym. Rozwijanie zdolności powinno odbywać się się na zajęciach kół przedmiotowych oraz w zróżnicowanych formach pracy na lekcjach, a w szczególnych przypadkach poprzez indywidualny tok nauczania. Organizacja zajęć pozalekcyjnych ma umożliwić rozwój ucznia, jego zainteresowań oraz zmotywować do udziału w konkursach i zawodach.

d. Nieodzownym elementem podniesienia poziomu nauczania jest ewaluacja, służąca systematycznemu wyciąganiu wniosków z prowadzonych przez szkołę działań i przekładaniu tych wniosków na rozwojowe dla szkoły zmiany.

2)    Opiekuńcza i wychowawcza rola szkoły.

Wychowanie, czyli dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, to przede wszystkim powinność rodziców. Natomiast szkoła ma za zadanie udzielać rodzicom i opiekunom odpowiedniego wsparcia. W szkole należy stworzyć warunki wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, kształtować postawy społeczne, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, przedsiębiorczość, kultura osobista, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej. Obowiązkiem szkoły jest uczestniczenie w kształtowaniu postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji własnego narodu, jak również szacunku wobec innych kultur i religii. Szkoła musi także podejmować odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim przejawom nietolerancji. Należy dążyć do rozwijania zachowań prospołecznych oraz wyeliminowania wszelkich form przemocy i agresji.

3)    System wychowawczy i opiekuńczy oparty jest na szkolnym Programie Profilaktycznym   i Programie Wychowawczym.

Aby zrealizować powyższe cele należy:

a. stworzyć klimat wychowawczy sprzyjający harmonijnemu rozwojowi ucznia;

b. wspierać rozwój młodszego dziecka na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego ( jeden z priorytetów polityki oświatowej);

c. budować szkołę wolną od agresji i przemocy oraz środków psychoaktywnych i nikotyny;

d. udzielać się w lokalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach profilaktycznych;

e. promować zdrowy i bezpieczny styl życia;

f. stworzyć program działań profilaktycznych i prozdrowotnych zgodnie z potrzebami uczniów;

g. współpracować z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie;

h. dbać o właściwe i atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu uczniów ( koła zainteresowań, wycieczki, zabawy, dyskoteki, integrowanie rodziców wokół tych działań, wykorzystanie niedawno powstałego boiska Orlik );

i. zaplanować wycieczki dla poszczególnych oddziałów szkoły;

j. organizować pomoc materialną (np.: dożywianie i zakup podręczników) w miarę możliwości szkoły;

k. prowadzić działania w obszarze doradztwa zawodowego;

l. włączać młodzież w tworzenie ceremoniału i tradycji zespołu w oparciu o istniejące już zwyczaje;

m. realizować inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły;

n. dbać o podnoszenie kultury osobistej ucznia i dyscypliny w szkole, rozwijać przyjazne relacje nauczyciel — uczeń.

4)       Doskonalenie zawodowe i rozwój nauczycieli.

Nauczyciele pracujący w obu szkołach są wykwalifikowani i kompetentni. Powinni  jednak się dokształcać i poszerzać swoje kwalifikacje poprzez kursy, studia podyplomowe, szkolenia, które wzbogacają warsztat pracy, pozwalając udoskonalić metody pracy

5)       Baza lokalowa i dydaktyczna.

Właściwa baza lokalowa i dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować założone przez szkolę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Naszą bazą lokalową jest budynek przy ulicy Widnichowskiej 4.

Szkoła dba o:

a. utrzymanie dobrego stanu klasopracowni nowo wyremontowanych;

b. zdobycie środków na remont pozostałych;

c. funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń szkoły;

d. stworzenie specjalistycznej sali do nauki języków obcych;

e. wzbogacenie księgozbioru biblioteki o lektury i inną literaturę dla uczniów i nauczycieli;

f. zaopatrzenie każdej klasopracowni w komputer (w związku z wprowadzeniem e- dziennika i tablic multimedialnych);

g.powiększenie zasobów pomocy dydaktycznych;

h. wystrój wnętrza budynku;

i. przeznaczenie jednego z pomieszczeń na siłownię i jej wyposażenie;

j. zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych uczniów zespołu;

k. podjęcie działań mających na celu wybudowanie pomieszczenia pełniącego funkcję szatni bądź zaadaptowanie na ten cel pomieszczeń już istniejących;

l. wybudowanie parkingu dla pracowników zespołu.

6)       Zarządzanie i organizacja.

Każda placówka sprawnie i efektywnie funkcjonująca musi być dobrze zarządzana. Szkołę dobrze zorganizowaną rozumiemy jako instytucję edukacyjno - wychowawczą,  w której zrobiono wszystko, co możliwe, by stworzyć najlepsze warunki rozwoju każdego ucznia oraz właściwie je wykorzystać. Dobre zarządzanie, to przydzielenie odpowiednich zadań odpowiednim osobom. Wszyscy pracownicy mają określone kompetencje i zakresy odpowiedzialności. W dobrze pojmowanym zarządzaniu dużą rolę odgrywa właściwy przepływ informacji, dlatego też stworzono stronę internetową dla Zespołu Szkół, która jest uaktualniana.

Ważnym elementem właściwej organizacji pracy jest odpowiednio opracowany plan lekcji, w którym uwzględnione zostaną przede wszystkim potrzeby ucznia.

 

7)       Środowisko lokalne.

a. Rodzice, przysyłając dzieci do naszej placówki, dają nam swój mandat zaufania. Rodzice są i będą ważnym partnerem we właściwym funkcjonowaniu szkoły, posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców opiniuje wiele propozycji szkoły. Zespół Szkół Publicznych nr 3 nadal wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Dbamy o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami w nauce i ewentualnymi problemami w zachowaniu (wywiadówki, dni otwarte, ogólnoszkolne spotkania z dyrektorem i bieżąca komunikacja w ramach e-dziennika). Dbamy o informowanie rodziców o działalności szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście i regionie (zapraszamy na spotkania z rodzicami przedstawicieli poszczególnych szkół). Rodzice mogą liczyć na wsparcie ze strony szkoły, pomoc psychologiczno- pedagogiczną, doradztwo pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej. Włączamy rodziców do działań na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.

b. Szkoła współpracuje z Urzędem Miasta, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Sądem Rodzinnym, Nadleśnictwem, Sceną Kotłownia, Społeczną Szkołą Muzyczną, Starostwem Powiatowym, firmami Kruge, Pharma, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym w Ostrowi Mazowieckiej, Miejskimi Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami, Przedszkolami, Policją, Strażą Pożarną, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Bankiem Spółdzielczym, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Świetlicą Socjoterapeutyczną, Domem Dziecka z Zambrowie, klubami sportowymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Kościołem.

c. Uczniowie chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych we współpracy  ze środowiskiem lokalnym. Są one atrakcyjne i celowe dla nich. Współpraca ta wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów, ponieważ ich wyniki są coraz lepsze, rozwija zainteresowania uczniów, aktywizuje do pracy na rzecz środowiska, uczy dialogu i myślenia, angażuje uczniów i poszerza ich wiedzę, uczy zachowań społecznych, poszerza ich horyzonty myślowe, dając większą orientację w relacjach międzyludzkich, rozwija empatię, a także uwrażliwia na potrzeby innych, utrzymuje więź ze środowiskiem lokalnym.

d. Szkoła jest miejscem, w którym wspiera się rodziców i uczniów oraz umożliwia się jak najlepsze możliwości kształcenia i rozwoju. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym uczy funkcjonowania w środowisku i w społeczeństwie, kształtuje się ich pozytywne postawy i cechy, w tym postawy patriotyczne, prozdrowotne i prospołeczne.

e. Dbamy o to, aby uczniowie szkoły znali historię swojego miasta i okolicy, wiedzieli o ważnych wydarzeniach z przeszłości związanych z naszym regionem, czuli się obywatelami swojej małej ojczyzny.

4.         Model absolwenta

1)       Absolwent klasy III szkoły podstawowej:

a. lubi szkołę i lubi się uczyć – sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym.

b. jest otwarty – w kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

c. jest odpowiedzialny – wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

d. jest ciekawy świata – obserwuje zjawiska zachodzące w otaczającym świecie. Potrafi je stosować w typowych czynnościach.

d. jest prawy – stosuje się do norm panujących w otoczeniu. Rozróżnia zachowania dobre i złe.

2) Uczeń kończący szkołę podstawową jest:

a.  otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Chętnie nawiązuje kontakty z innymi osobami, prezentując swój punkt widzenia. Wie,      że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania        z różnych nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie działa zgodnie z obowiązującymi zasadami, potrafi planować swoje działania.

b. odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić konsekwencje. Cieszy się z sukcesów. Napotkane problemy rozwiązuje samodzielnie, a jeśli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego otoczenia. Pracując z grupą stara się być odpowiedzialny za efekty jej aktywności.

c. ciekawy świata -  dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Poszerza swoją wiedzę, jest aktywny

d. krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje, ocenić ich przydatność.

e. prawy – rozróżnia złe i dobre uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w otoczeniu.

f. tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym.

W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

g. punktualny – dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.

3)       Absolwent gimnazjum:

a. jest odpowiedzialny - przewiduje konsekwencje swojego postępowania. Posiada  rozwinięty krytycyzm, umożliwiający mu selekcje treści medialnych. Odróżnia fikcję od świata realnego.

b. rozumie zasady demokracji - współpracuje w grupie poszukując kompromisowych     rozwiązań. Jest kontaktowy, ceni sobie przyjaźń.

c. jest prawy - odróżnia dobro od zła w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu (dom, szkoła, parafia).

d. wykazuje się samodzielnością - respektuje przepisy bezpieczeństwa, unika zagrożeń, dostrzega i potrafi przeciwstawić się patologiom społecznym

e. docenia wartość rodziny - troszczy się o jej dobre imię, aktywnie włącza się w rozwiązywanie ich problemów, okazuje życzliwość jej członkom.

f. szanuje ojczyznę - zachowuje odpowiednią postawę wobec symboli, obrzędów i tradycji narodowych.

g. jest tolerancyjny - ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi wynikające z uzdolnień, różnych możliwości oraz odmienności kulturowych i religijnych.

h.  interesuje się własnym rozwojem - podejmuje samodzielne działania, które wspierają jego rozwój osobowy.

 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324 ze zm. )

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z 2013 r., poz.560. )

powrót                          strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz