Zasady oceniania zachowania

Kryteria oceny zachowania ucznia

Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kryteriach oznaczonych cyframi rzymskimi. Wychowawca klasy w oparciu o informacje z zeszytu uwag oraz opinie nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły przydziela uczniowi punkty  w poszczególnych kategoriach – wybierając z opisu te zdania, które najlepiej charakteryzują danego ucznia .

Suma punktów ze wszystkich kategorii zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

W przypadku rozbieżności między samooceną ucznia a oceną wychowawcy, istnieje możliwość zmiany oceny końcowej z zachowania.

 

KAT. I - STOSUNEK DO NAUKI

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy, uczeń osiąga wyniki:

4.pkt Maksymalne.

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań lub (kursach specjalistycznych) albo prowadzi intensywne samokształcenie lub w innej formie rozwija swoje możliwości i prezentuje je na forum szkoły, środowiska lokalnego , a to przynosi mu osiągnięcia w różnych dziedzinach, w tym też sporcie, i przyczynia się do rozwoju jego osobowości.

* Projekt – Uczeń angażuje się w realizację projektu, pracuje samodzielnie, inicjuje pomysły, podaje propozycje rozwiązań problemu. Bardzo dobrze współpracuje z grupą.

3.pkt. Dość wysokie.

 Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu podnieść poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania.

* Projekt – Pracuje samodzielnie i aktywnie na rzecz projektu edukacyjnego, posiada umiejętności pracy w grupie.

2.pkt. Przeciętne.

 Uczeń prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą i uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji oraz zajęć wyrównawczych i tym samym rozwija swoje umiejętności i  wzbogaca wiadomości.

* Projekt – Wykonuje powierzone mu zadania przy realizacji projektu edukacyjnego w terminie, przyjmuje odpowiedzialną postawę za pracę zespołu.

1.pkt. Niskie.

 Uczeń nie jest zainteresowany rozwojem własnym, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce.

* Projekt – Niechętnie współpracuje przy realizacji projektu, niesystematycznie wykonuje zadania przez opiekuna projektu lub członków zespołu.

0.pkt. Zdecydowanie zbyt niskie.

 Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskaniem choćby przeciętnych wyników w nauce.

*Projekt- jego działania szkodzą realizacji projektu, dystabilizuje pracę w grupie, wprowadza zamęt i zamieszanie, ma lekceważący stosunek do pracy,  zespołu i opiekuna projektu.

W punktacji należy uwzględnić : przygotowanie się do zajęć, przynoszenie podręczników, zeszytów, potrzebnych przyborów szkolnych, odrabianie prac domowych, itp.

 

KAT. II - FREKWENCJA

4.pkt. Uczeń ma 0 godz. w  semestrze nieusprawiedliwionych nieobecności, usprawiedliwione, spóźnienia do 15 min

3.pkt. Uczeń ma nie więcej niż 1-10 w semestrze nieusprawiedliwionych nieobecności.

2.pkt. Uczeń ma 11-20 w semestrze nieusprawiedliwionych nieobecności.

1.pkt. Uczeń ma 21 -30 w semestrze nieusprawiedliwionych nieobecności

0. pkt. Uczeń ma powyżej 31 nieusprawiedliwionych godzin

 

KAT. III - KULTURA OSOBISTA

4 pkt.

Uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jest życzliwy w stosunku do otoczenia, używa zwrotów grzecznościowych, nie stosuje makijażu, ubiera się schludnie i estetycznie, zgodnie z regulaminem szkoły. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych.

3.pkt.

Uczeń wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów. Dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, jest koleżeński i życzliwy wobec innych, rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych.

2.pkt.

Dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe oraz  nie używa wulgarnych słów, akceptuje potrzeby osób niepełnosprawnych.

1.pkt.

Uczeń poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów.

0.pkt.

Uczeń nie przestrzega zasad kulturalnego zachowywania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgaryzmów.

 

KAT. IV - SUMIENNOŚĆ, POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.pkt.

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, np. zwrot książek do biblioteki, prac domowych, przekazywanie usprawiedliwień, itp…, rzetelnie wywiązuje się powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych zadań i prac.

3. pkt.

Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów , wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.

2. pkt.

Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i prac, bądź rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje.

1.pkt.

Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania. Niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich wywiązuje.

0.pkt.

Uczeń  nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

 

KAT.V - POSTAWA MORALNA I SPOŁECZNA UCZNIA

4.pkt.

W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, a także mienie publiczne i własność prywatną; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz zespołu w szkole i poza nią. Rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych

 

3.pkt.

Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone postawy zła, stara się nie uchybić godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu.

2 pkt.

Uczeń przeważnie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie reaguje na ewentualne przejawy zła, wykazuje szacunek do pracy własnej lub cudzej, nie uchyla się od pracy na rzecz zespołu.

1.pkt.

Często nie przestrzega zasady uczciwości, zdarza się, że narusza godność osobistą własną i innych osób, wykazuje postawę aspołeczną. Zna zasady (normy) postępowania, ale rzadko je przestrzega.

0.pkt.

Uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności (kradzieże), unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób i  zespołu. Swoim zachowaniem daje zły przykład innym.

 

KAT. VI - PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA    I DBAŁOŚC O ZDROWIE

4.pkt.

Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, dba o zdrowie własne i innych, jest zawsze czysty i stosownie ubrany ( strój codzienny, galowy, sportowy), zawsze zmienia obuwie

3. pkt.

Uczeń dostrzega potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zwykle zachowuje się stosownie do sytuacji. Dba o zdrowie własne i innych.

2.pkt.

Uczeń czasami swoim postępowaniem  postępowanie może spowodować ( lub powoduje) zagrożenie własnego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy  takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi. Sporadycznie ubiera się niestosownie i nie przestrzega zasad higieny.

1.pkt.

Uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi. Nie zawsze przestrzega zasad higieny i zdrowego trybu życia, nie zmienia obuwia .

0.pkt.

Uczeń zachowuje się w sposób niebezpieczny i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Jego  zachowanie w szkole lub poza nią stwarza zagrożenie życia i zdrowia własnego i innych.

 

KAT. VII - POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ

4.pkt.

Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania o wyjście z nałogu lub uzależnienia.

0.pkt.

Stwierdzono, że uczeń pali w szkole lub poza nią papierosy. Zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu albo przyjmował narkotyki bądź też inne środki odurzające i rozprowadzał je wśród uczniów.

 

USTALENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW OCENY ZACHOWANIA.

Oceny wystawia się według następujących zasad:

Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna

* W tym przypadku nie obowiązuje skala punktacji

Uczeń, który w kategorii VI lub VII otrzymał 0 punktów otrzymuje z zachowania ocenę nieodpowiednią.

*W tym przypadku nie obowiązuje skala punktacji

Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał jeden punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.

*W tym przypadku nie obowiązuje skala punktacji

 

Wychowawca może podwyższyć punktację w poszczególnych kategoriach regulaminu w sytuacjach, kiedy :

- uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i postawą, a jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny.

 

Uczeń, który złamał prawo i miał do czynienia z organami ścigania, otrzymuje ocenę naganną. (policja ,sąd dla nieletnich).

 

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia , jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalenia tej oceny .

 

Odwołanie w w/w sprawie w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

W przypadku niestwierdzenia naruszenia procedury oceniania zachowania ucznia, odwołanie jest oddalone.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia procedury oceniania zachowania ucznia odbywa się postępowanie zgodne z regulaminem egzaminu klasyfikacyjnego.

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW – OCENA CAŁOŚCIOWA

 

Wzorowe :            25-28

Bardzo dobre:      24-20

Dobre:                   19-16

Poprawne:            15-11

Nieodpowiednie:  10-6  

Naganne:               0-5

 

powrót                                   strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz