Regulamin RR

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3

w Ostrowi Mazowieckiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1. 

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

 § 2

1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców/opiekunów uczniów szkoły.


2.      

Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 § 3.


1.      

Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.


2.      

Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów  

 § 4.


1.       

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

1)     

wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

2)     

termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły;

3)     

podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału;

4)     

w wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic;

5)     

wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału;

6)     

zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie;

7)     

kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie;

8)     

wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech;

9)     

w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia;

10) 

za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;

11) 

w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania;

12) 

wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.  

§ 5.


1.      

Pierwsze zebranie Rady Rodziców złożonej z przedstawicieli wybranych Rad Oddziałowych zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.


2.      

Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Prezydium Rady Rodziców.


3.      

Prezydium składa się z 6 osób: przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.


4.      

Prezydium Rady Rodziców wybiera się w tajnym głosowaniu na pierwszym plenarnym zebraniu przedstawicieli Rad Oddziałowych, zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych.


5.      

Spośród przedstawicieli Rad Oddziałowych wybiera się w głosowaniu tajnym trzy osobowy skład Komisji Rewizyjnej. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także prawidłowości ich księgowania.


6.      

Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej:


1)       

powołanie komisji skrutacyjnej;


2)       

przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;


3)       

nadzorowanie przebiegu głosowania;


4)       

podanie wyników głosowania.


7.       

Zadania komisji skrutacyjnej:


1)       

przygotowanie kart do głosowania;


2)       

przeprowadzenie głosowania;


3)       

policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania dyrektorowi;


4)       

sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania.


8.       

Zgłoszenia kandydatów do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.


9.       

Kandydaci do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.


10.   

Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.


11.   

Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.


12.   

W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.


13.      

Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

 

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

 § 6.


1.      

Reprezentują rodziców danego oddziału w Radzie Rodziców Szkoły.


2.      

Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców.


3.      

Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danego oddziału.


4.      

Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.


5.      

Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

§ 7.


1.      

Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.


2.      

Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

1)       

reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów;

2)       

utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów:

3)       

dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej.

 

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 8.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 9.

1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana  w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 10.


1.      

Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.


2.      

Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do:

1)       

dyrektora szkoły;

2)       

rady pedagogicznej;

3)       

samorządu uczniowskiego;

4)       

organu prowadzącego szkołę;

5)       

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 11.


1.      

Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.


2.      

Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.


3.      

Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 12.

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

§ 13.

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 14.

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 § 15.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 16.

Przedstawiciel Rady Rodziców bierze udział  w komisji konkursowej dotyczącej wyboru Dyrektora szkoły – zgodnie z art.36  ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 17.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 18.


1.      

Zebrania Rady Rodziców odbywają się przynajmniej raz na semestr.


2.      

Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców. Sekretarz Rady Rodziców jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych. Zawiadomienia o zebraniach mogą być dostarczone pocztą, drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez ucznia, którego rodzic jest członkiem Rady.


3.      

Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane na wniosek:


                      1)         

dyrektora szkoły;


                      2)         

oddziałowych Rad Rodziców;


                      3)         

organu prowadzącego;


                      4)         

organu nadzorującego.


4.      

W zebraniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.


5.      

W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.


6.      

Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.


7.      

Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 19.

Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami (jako ekspertów)  dla wykonania określonych zadań.

 

§ 20.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

 

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców.

 § 21.


1.      

Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:


1)       

reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz;


2)       

kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą;


3)       

przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania;


4)       

prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;


5)       

opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;


6)       

przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców;


7)       

podpisywanie uchwał Rady Rodziców;


8)       

monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców;


9)       

informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał;


10)   

podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.


2.      

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.


3.      

Zadania sekretarza Rady Rodziców:

1)       

zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców;

2)       

opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców;

3)       

organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;

4)       

protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium;

5)       

prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.


4.      

Zadania skarbnika Rady Rodziców:

           1)        prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców;

2)        wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

.5.      Zadania Prezydium Rady Rodziców:

1)        bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców;

2)        odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na okres;

3)        koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców;

4)        zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;

5)        zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców;

6)        decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców;

7)        składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

6.   Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

           1)      członek Rady Rodziców ma prawo do:

1a. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców.
1b. składania wniosków i projektów uchwał.
1c. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
   2)      członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
2a. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został   powołany.
2b. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2c.  realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
 
 
Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 22.


1.      

Rada Rodziców podejmuje decyzje w drodze uchwały.


2.      

Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym, przeprowadzanym przez Przewodniczącego Rady Rodziców.


3.      

Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego


4.      

Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwał Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych Nr3 w Ostrowi Mazowieckiej.


5.      

Do Księgi Uchwał mają wgląd dyrektor szkoły i wszyscy rodzice uczniów.

§ 23
Plenarne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących  §  12 i §13  
 
 

§ 24.

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

 
 
Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

 

§ 25.

Z zebrań Rady Rodziców sporządza się protokoł oraz listę obecności. 

 § 26

1. Członkowie Rady Rodziców dokumentuja swój udział na zebraniu podpisem na liscie obecności.

2. Liste obecności podpisuje przewodniczacy Rady Rodziców i protokolant . 3.Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców .
 
 
 
4. Protokoł zebrania Rady Rodziców  powinien zawierać:
    
1) numer i date zebrania;
2) numery podjętych uchwał;
3) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły)
4) zatwierdzony porządek zebrania;
5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
6) przebieg zebrania;
7) treść zgłoszonych wniosków;
8)podjęte uchwały i wnioski;
9) podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 
 
 
§ 27.  
 
 
1. Protokoły z zebrań  numerowane sa w ramach roku szkolnego.
 
2. Rejestr protokołów zawiera ponumerowane strony.
 
3. Na ostatniej stronie Rejestru protokołów umieszcza się adnotację: "Rejestr zawiera ........ ponumerowanych stron i obejmuje okres od ....... do....... ". Pod adnotacją umieszcza się pieczęć  Rady Rodziców  oraz podpis przewodniczącego Rady Rodziców
 
4. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na nastepnym zebraniu.
 
5.Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 
6.Dokumenty Rady Rodziców przechowywane sa w budynku szkoły w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
 
 
Rozdział X
 
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Rady Rodziców 
 
§ 28.  
 


1.      

Fundusze Rady Rodziców tworzy się z dochodów osiąganych z własnej działalności, z dobrowolnych składek rodziców, z zasiłków i wpłat instytucji państwowych i osób fizycznych oraz innych źródeł.

 


2.      

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na rachunku bieżącym, kontach terminowych, lokatach. Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.


3.      

W działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.


4.      

Odpowiedzialnym z ramienia prezydium za całokształt działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców jest przewodniczący i skarbnik, do obowiązków których należy w szczególności:

 

1)     

czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarnym, oszczędnym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków;

2)     

czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej;

3)     

sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych i zatwierdzanie ich do wypłaty;

4)     

organizowanie rachunkowości i czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej;

5)     

składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej.

 

§ 29.

1.    Na każda przyjętą do kasy wpłatę wydaje się pokwitowanie z kwitariusza przychodowego.Dowód ten sporządza się przebitkowo w dwóch egzemplarzach. Orginał otrzymuje wpłacający, kopia zostaje załączona do raportu kasowgo.

2. Kwitariusze przychodowe "Kasa przyjmie" winny być ponumerowane już w chwili wydania ich osobie upoważnionej do inkasowania wpłat. Numerację blankietów pokwitowań prowadzi się bieżąco od nr 1 w każdym okresie rozrachunkowym, z uwzględnieniem w numeracji symbolu właściwego roku szkolnego.

 § 30.


1.      

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

1)            

wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2)            

wycieczki szkolne;

3)            

imprezy szkolne;

4)            

nagrody, stypendia;

5)            

zapomogi;

6)            

obsługę finansową Rady Rodziców;

7)            

pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów;

8)            

pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.


2.      

Za podstawę dokonania wypłaty mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe, a w szczególności rachunki (faktury), decyzje wewnętrzne w sprawie wypłat zasiłków, zaliczek itp. oraz inne dowody przewidziane odrębnymi przepisami.


3.       

W razie niemożności otrzymania oryginalnych rachunków na udokumentowanie drobnych wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku. Dokonane wydatki powinny być szczegółowo wymienione w oświadczeniu.


4.      

Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:

1)            

przewodniczący, w zastępstwie którego pełnomocnikiem jest zastępca przewodniczącego;

2)            

skarbnik, w zastępstwie którego pełnomocnikiem jest sekretarz.


5.      

Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.


6.      

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone do wypłaty.


7.      

Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

1)            

dyrektor szkoły;

2)            

wychowawcy klas;

3)            

pedagog szkolny;

4)            

rady oddziałowe;

5)            

samorząd uczniowski.

§ 31

Środki pozyskiwane od ofiarodawców, sponsorów lub organzacji muszą być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacającego. W przypadku braku wskazania na jaki cel środki zostały przekazane o ich przeznaczeniu decyduje Prezydium Rady Rodziców zgodnie z §30 ust.1

§ 32


1. Wszelkie przychody i wydatki Rady podlegają ewidencji.

2.   

Dokumenty prowadzone przez Radę Rodziców są przechowywane w siedzibie Szkoły w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły.

3.   

Ewidencję otwiera się na dzień 1 września danego roku szkolnego, a zamyka na dzień 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

4.   

Roczne sprawozdanie Rady z działalności finansowej sporządza się na podstawie prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków.

5.Sprawozdanie z działalności finansowej Rady za dany rok szkolny, prezentowane jest na pierwszym zebranu Rady Rodziców w roku nastepujacym po okresie sprawoadawczym.

6. Jezeli Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego jest ono zatwierdzane.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowosci lub nadużyć w prowadzeniu ksiag lub kasy Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna winna złożyć stosowny wniosek do Prezydium Rady Rodziców, celem powiadomienia przez Prezudium o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub organów ścigania.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe.

§ 33

Rada Rodziców używa pieczątki: 

RADA RODZICÓW  

przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3  

w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

§ 34

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie moga nastapić w trybie jego uchwalania.

§ 35

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 5 października 2015 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Jednocześnie traci moc Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 kwietnia 2015 r., oraz Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego Nr 3  w Ostrowi Mazowieckiej.

powrót                             strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz