Kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

  

l.p.

kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium


1.


Kandydat zamieszkuje na terenie miasta Ostrów Mazowiecka


 

15

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych


2.


Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w przedszkolu najbliżej położnym szkole podstawowej wskazanej przez kandydata/ do szkoły podstawowej najbliżej położonej gimnazjum wskazanego przez kandydata


 

15

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

(nie jest wymagane w przypadku zespołu szkół)


3.


Przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata jest zatrudnione w obwodzie szkoły


 

10

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych


4.


Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły wybranej przez kandydata/ do szkoły najbliżej położonej od wybranej szkoły


 

7

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych


5.


W obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspomagające rodziców/ opiekunów prawnych w sprawowaniu opieki nad kandydatem (dziadkowie, starsze rodzeństwo, dalsza rodzina)


 

10

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

 

 
 
powrót                                                strona główna
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz