Rekrutacja

Nabór do szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  zapisy

Kryteria naboru

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęta została stosowna uchwała w tym zakresie:

1.     

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.

 

2.     

Zarządzenie Nr 5 /2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2016/2017 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określa Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Ofertę rekrutacyjną Szkoły Podstawowej NR 3 im. Janusza Korczaka  i Gimnazjum Publicznego NR 3  w Zespole Szkół Publicznych NR 3 oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  uzyskają Państwo w szkole.                                                                                                        

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

2 .Kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły).

3. wniosek o przyjecie do publicznej szkoły podstawowej 

          

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                               Elżbieta Mariańska

                                                                                                 dyrektor ZSP NR 3

powrót                                      strona główna
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz