regulamin pracy na matematyce

Regulamin pracy na matematyce
1. W czasie lekcji obowiązuje CISZA i porządek ( uczeń nie rozmawia, nie przekrzykuje innych, a także nie je w czasie lekcji, nie pije, nie żuje gumy itp.)
2. Gdy uczeń chce zabrać głos, ( zadać pytanie lub udzielić odpowiedzi ) to podnosi rękę do góry
3. Uczeń systematycznie przygotowuje się do lekcji:
a) dokładnie robi notatki w czasie lekcji,
b) informacji zapisanych na zielono uczymy się na pamięć,
c) pracę domową zapisuje na marginesie,
d) każdą pracę nie odrobioną uzupełnia na następny dzień,
e) za trzecim brakiem pracy domowej jest wpisana ocena niedostateczna do dziennika, (nie można jej poprawić)
f) informacja o braku pracy domowej jest zapisana w zeszycie i podpisana przez rodzica 
4. Uczeń nie używa korektora.
5. Uczeń daje do podpisu Rodzicom:
a) kartkówki, których nie wyrzucamy
b) informację o ocenie z klasówki, która jest zapisana w zeszycie 
c) inne informacje
6. Po nieobecności, gdy uczeń wraca do szkoły i jest klasówka lub kartkówka to pisze sprawdzian i przy oddawaniu pracy informuje nauczyciela o swojej nieobecności. Gdy nieobecność jest dłuższa niż tydzień to ocena będzie wpisana po decyzji ucznia i może być ustalony termin poprawki. 
7. Na każdej lekcji uczeń posiada: długopis niebieski, długopis zielony, ołówek, gumka, brudnopis, linijka
8. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania.
9. Poprawie podlegają oceny niedostateczne i dopuszczające (inne po konsultacji z nauczycielem), w terminie pierwszy wtorek: s.25, godz 13.40  po otrzymaniu pracy. Materiał poprawiamy na bieżąco i nie ma poprawek na koniec semestru.
FORMY ( SPOSOBY ) SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH:
1.      Prace pisemne
a) Klasówki,  prace klasowe  – całogodzinne, zapowiadane na tydzień przed
b) Kartkówki -  sprawdziany 15 - 20 minutowe obejmujące 3 tematy, mogą być na każdej lekcji, niezapowiedziane
2.      Odpowiedzi ustne
3.      Zadania praktyczne
4.      Wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:
a)      przygotowanie się do lekcji ( zeszyt, podręcznik, przybory)
b)      przygotowanie prac domowych
c)      aktywny udział w czasie lekcji.

 

powrót               strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz