regulamin "SuperKlasy" 2013/2014

Regulamin Konkursu „SuperKlasa” 
      roku szkolnego 2013/2014       
 
Cele konkursu:
- promowanie dobrego zachowania,
- zintegrowanie uczniów w zespołach klasowych,
- nauka współżycia w grupie.
 
Postanowienia ogólne:
- Konkurs przeprowadzony będzie w klasach
IV – VI
- Konkurs trwać będzie od października
do końca maja
- Komisję konkursową stanowią nauczyciele:
p.M. Kruk, p.A. Parzych, p.J. Wardaszka,
p.I. Cieśluk, p.A. Taborska
- Nagrody: Puchar Przechodni „ SuperKlasa”,
 nagroda dyrektora szkoły.
 
Ogólne zasady:
-Samorządy klasowe otrzymują od opiekuna Samorządu Uczniowskiego p.Marcina Kruka karty konkursowe na jeden miesiąc, w których nauczyciele będą wpisywać punkty zdobyte przez klasę.
- Po upływie miesiąca karty będą przekazywane
do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Komisja będzie podliczać punkty i wyłaniać zwycięską
klasę.(ze względu na różną liczbę lekcji w klasach komisja będzie wyliczała średnią dzieląc uzyskane punkty przez ilość lekcji, które odbyły się
w danym miesiącu).
- Klasa, która uzyska największą liczbę punktów, otrzyma tytuł SuperKlasa” i Puchar Przechodni.
- Wręczenie pucharu dokonywać będzie dyrektor szkoły na apelu.
- Klasa, która będzie najdłużej w posiadaniu pucharu otrzyma nagrodę niespodziankę (czerwiec 2014)
i tytuł:„Superklasa” roku szkolnego 2013/2014.
 
Przyznawanie punktów:
- Punkty przyznają nauczyciele uczący
w danej klasie.
- Po każdej lekcji nauczyciel przedmiotu
(lub osoba zastępująca) przyznaje 2, 1 lub
0 punktów i potwierdza swoim podpisem.
Decyzję swoją motywuje ustnie na forum klasy.
- Jeżeli na lekcji odbywa się apel, koncert lub inna uroczystość nauczyciel również ocenia zachowanie klasy i przyznaje punkty.
-Jeżeli klasa będzie na wycieczce, opiekunowie przyznają punkty za zachowanie (nie więcej
jednak niż ilość lekcji w tym dniu).
- Jeżeli tylko część klasy będzie na wycieczce, oceniana będzie ta część klasy, która ma zajęcia lekcyjne.
- Klasa może stracić punkty (1 lub 2) za złe zachowanie na przerwach. Decyduje o tym        nauczyciel dyżurujący. O swojej decyzji informuje 
nauczyciela prowadzącego lekcję z klasą po danej przerwie.
- Klasa może stracić od 1 do 10 punktów, jeżeli jej uczniowie otrzymają naganę dyrektora szkoły.
- Klasa może uzyskać dodatkowe punkty od 1 do 10 za wykazanie się inicjatywą na forum szkoły (punkty przyznaje dyrektor szkoły).
 - Komisja zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spornych kwestii nie ujętych w regulaminie.
 
Przyznając punkty nauczyciele biorą pod uwagę:
- zachowanie uczniów na przerwie,
- zachowanie klasy na korytarzu przed lekcją ( ustawienie przed wejściem do klasy),
- punktualne przychodzenie na lekcje,
- przygotowanie do lekcji ( wyjęte zeszyty, książki, przybory),
- praca na lekcji (zaangażowanie, liczą się chęci),
- wykonywanie poleceń nauczyciela,
- kultura dyskusji,
- stosunek do nauczyciela oraz koleżanek
i kolegów,
- szanowanie sprzętu szkolnego ( np. nie malowanie po ławkach),
- porządek pozostawiony w sali po lekcji.
 
CECHY DOBREGO ZESPOŁU 
KLASOWEGO :
 
- szacunek okazywany nauczycielom
i pracownikom szkoły,
- samodyscyplina na lekcjach,
- wzajemna życzliwość,
- troska o zachowanie i kulturę języka,
- okazywanie szacunku młodszym kolegom,
- okazywanie pomocy w trudnych sytuacjach,
- unikanie konfliktów,
- dawanie przykładu innym klasom dobrym zachowaniem   całego zespołu,
- ciągła praca na dobrą opinię zespołu,
- świadomość, że słowa: przepraszam, proszę, dziękuję, wiele problemów rozwiązują.
 
                         Powodzenia

 

 

 

 

powrót                               strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz