WZO

 powrót

 
 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
 
 
 
 
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCZNYCH
NR 3
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA· 
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.       
- rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 
 
SPIS TREŚCI
 
 
1.      Rozdział 1 – Założenia wstępne
2.      Rozdział 2 – Wewnątrzszkolne zasady oceniania

1. Cele oceniania

2. Formułowanie wymagań edukacyjnych

3. Ocenianie bieżące

4. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.

5. Projekt gimnazjalny.

6. Ocenianie śródroczne i roczne

7. Egzamin klasyfikacyjny

8. Egzamin poprawkowy

9. Egzamin sprawdzający

10. Ocenianie zachowania ucznia

11. Promowanie uczniów

 
3.     Rozdział 3 – Postanowienia końcowe

 

 
ROZDZIAŁ 1 – ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
 
§ 1.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz formułowania oceny.  

§ 2.

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na sposób ucznia.

2. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

3. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:

1) Wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuwania nauki..

2) Zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się.

3) Kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany.

4) Umacniania poczucia własnej wartości.
 
5) Pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej.
 
6) Uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności i odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
 
§ 3.
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
 
1. Cele oceniania.
 
2. Sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową i przyjętymi do realizacji programami oraz sposoby informowania o nich uczniów i rodziców.
 
3. Ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie.
 
4. Skala i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów.
 
5. Warunki i tryb poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 
6. Ocenianie zachowania.
 
7. Promowanie uczniów.
 
 
ROZDZIAŁ 2 – WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
 
§ 4.
Cele oceniania  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i przyjętych programów nauczania.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1)  Pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego rozwoju.

2)  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

3) Przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach.

4) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 5.

Formułowanie wymagań edukacyjnych

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria ocen.

2. O wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć oraz kryteriach ocen informują:

1) uczniów – nauczyciele zajęć edukacyjnych w terminie do 15 września;

2)  rodziców – wychowawcy klas do 30 września na zebraniu klasowym rodziców.

3. Komplet wymagań edukacyjnych jest do wglądu u  dyrektora szkoły., w bibliotece i pokoju nauczycielskim.

4. Zasady i kryteria oceniania zachowania ustala zespół wychowawczy szkoły.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
 
§ 6.
 
Ocenianie bieżące
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanieuczniowi infornacji o jego osiągnięciach edukacujnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 
§ 7.

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocenianie ma charakter opisowy lub w przypadku sprawdzianów podsumowujących etap uczenia, punktowy. 

2. Bieżące ocenianie umiejętności uczniów polega na odnotowywaniu w dzienniku lekcyjnym poziom osiągnięć dziecka w skali:

„W” – wspaniałe

„B” – bardzo dobre

„D” – dobrze

„P” – pracuj wytrwale 

3. Kryteria oceniania:

1)      W (wspaniale)

a. Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami określonymi jako pełne wymagania programowe na danym poziomie edukacyjnym.

b. Bezbłędnie stosuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów.

c. Ma twórcze podejście do rozwiązywania zadań. Wykracza poza program nauczania.

2)      B (bardzo dobrze)

a. Uczeń potrafi w dowolnej formie zaprezentować zdobyte   wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumieniu większości opracowanych treści nauczania.

b. Poprawnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne.

c. Popełnia czasami błędy, lecz potrafi je samodzielnie poprawić.

3)      D (dobrze)

a. Uczeń prezentuje wiadomości i umiejętności ujęte w podstawowych wymaganiach programowych edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym.

b.Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, korzystając czasami z pomocy nauczyciela.

c. Popełnia nieliczne błędy w pracach pisemnych.

d. Posiada pewne braki, które utrudniają opanowanie wiedzy i umiejętności w stopniu wystarczającym.

4)      P (pracuj wytrwale)

a. Uczeń nie opanował w stopniu zadowalającym podstawowych wiadomości i umiejętności.

b. Popełnia w pracach pisemnych wiele błędów.

c. Nie wykonuje poprawnie i samodzielnie zadań.

d. Wymaga stałego wsparcia ze strony nauczyciela.

e.Ograniczony zakres umiejętności ucznia nie przekreśla jednak możliwości dalszego poznawania treści podstawowych.

4. Ocenianie bieżące poziomu osiągnięć edukacyjnych w klasie I jest w formie oceny opisowej

5. W klasie II i III szkoły podstawowej w ocenianiu bieżącym, nauczyciel może obok oceny opisowej podać ocenę w skali cyfrowej obowiązującej od klasy IV szkoły podstawowej

 
§ 8. 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne i roczne poziomu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

1) stopień celujący                 cel        6

2) stopień bardzo dobry         bdb      5

3) stopień dobry                      db        4

4) stopień dostateczny           dst       3

5) stopień dopuszczający      dop      2

6) stopień niedostateczny      ndst.   1

2. Ogólne kryteria ustalania stopni szkolnych: 

1)  Stopień celujący oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności, których potwierdzeniem są osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych.

2)  Stopień bardzo dobry oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

3)  Stopień dobry oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

4) Stopień dostateczny oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

5)  Stopień dopuszczający to poziom wiadomości i umiejętności umożliwiający wykonanie prostych zadań, również z pomocą nauczyciela.

6)  Stopień niedostateczny to brak opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy cenach cząstkowych z wyjatkiem ndst - , cel+

4. Ustala się następujące kryteria wystawiania ocen cząstkowych z prac pisemnych:

Nazwa oceny                                                 procenty- udział punktów

1) Celujący                                                                    96% - 100%

2) Bardzo dobry                                                            90% - 95%

3) Dobry                                                                         75% - 89%

4) Dostateczny                                                              51% - 74%

5)Dopuszczający                                                          31% - 50%

6) Niedostateczny                                                         0     – 30%

 
§ 9.

1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom na początku roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego zajęcia edukacyjnego.

3. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy, zgodnie z ogólnymi kryteriami i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (wszystkich oddziałów poszczególnych klas). Kryteria te tworzą przedmiotowe zasady oceniania dla danego zajęcia edukacyjnego.

4. Przedmiotowe zasady oceniania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych znajdują sie  u nauczycieli prowadzących zajęcia:
 
1) szkoła podstawowa

a.   religia/ etyka

b. j. polski                           

c.  j. angielski 

d. muzyka  

e.  plastyka                                    

f. historia i społęczeństwo                  

g. przyroda                       

h. matematyka      

i.  zajęcia techniczne  

j.  zajęcia komputerowe 

k.  wychowanie fizyczne  

 

2)  gimnazjum

a. religia/ etyka

b. język polski

c. język angielski

d. język niemiecki

e. muzyka

f. plastyka

g. historia

h. wiedza o społeczeństwie

i. geografia

j. biologia

k.chemia

l. fizyka

m. matematyka

n. informatyka

o. wychowanie fizyczne

p. edukacja dla bezpieczeństwa

q. zajęcia artystyczne

r. zajęcia techniczne

4. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

1) Prace pisemne w klasie

a. sprwdzian (praca klasowa) –  obejmuje treści z omówionego materiału, zapowiedzianego i potwierdzonego wpisem do dziennika na 1 tydzień przed i poprzedzonego lekcją utwalającą dany materiał; czas trwania 1-2 godz. lekcyjne;

b.kartkówka – obejmuje treści z maksymalnie 3 ostatnich tematów i nie musi być zapowiedziana; równorzędna odpowiedzi ustnej; czas trwania do 20 minut;

c.dyktando – pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp.; musi być poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni; czas trwania do 45 minut;

d. test – obejmuje zadania zamknięte i otwarte.

2) Odpowiedzi ustne:

a. nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu okresu wypowiedź ustną ucznia;

b. ocena z odpowiedzi ustnej może być krótko uzasadniona przez nauczyciela na prośbę ucznia;

c.uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji, bez podawania przyczyny, w formie uzgodnionej z nauczycielem:

   a) raz w okresie w przypadku przedmiotu z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu;

   b) dwa razy w okresie w przypadku przedmiotu, odbywającego się dwa lub więcej razy w          tygodniu.

3)  Prace domowe:

a. uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych; nieodrabianie prac domowych oznacza niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych;

b. na początku roku szkolnego (okresu) każdy nauczyciel ustala z uczniami kryteria oceniania prac domowych;

c.jeśli uczeń był dłuższy czas nieobecny w szkole (usprawiedliwiony lub nieusprawiedliwiony), ma obowiązek uzupełnienia materiału i pisemnych prac domowych w ciągu tygodnia;

d.prace domowe zadane z tygodniowym wyprzedzeniem, których uczeń nie wykonał, nie podlegają usprawiedliwieniu;

e.prace domowe wykonywane niesamodzielnie nie podlegają ocenie.

4) Ocenie poddaje się następujące formy aktywności uczniów:

a. aktywność na zajęciach;

b. praca w grupach;

c. referaty;

d. projekty;

e. prace dodatkowe;

f. prace plastyczne;

g.udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

h.sprawdziany zręcznościowe;

i. przygotowywanie do zajęć.

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie jest równoznaczna ze sprawdzeniem przez nauczyciela poziomu jego wiedzy na najbliższych zajęciach lekcyjnych.

7. Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:

1) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania po co najmniej tygodniowej nieobecności usprawiedliwionej;

2) „szczęśliwy numerek” zwalnia tylko z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek;

3) dni po następujących świętach: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc są dniami bez ocen niedostatecznych.

8.Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału na lekcjach.

9. Fakt wywiązywania się przez ucznia z obowiązków szkolnych, nauczyciel może notować za pomocą znaku: wywiązał się „+” , nie wywiązał się „-”  notatniku.

10. Oceny za sprawdziany, prace klasowe, testy, notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym.

11. W ciągu tygodnia mogą być najwyżej 3 sprawdziany  (pracę klasową, test).

12. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko 1 sprawdzian (pracę klasową, test).

13. Ustala się minimalną ilość ocen cząstkowych w okresie wg wzoru  - liczba  godzin w tygodniu x 2 +1 

14. Nauczycieli zobowiązuje się do oddania uczniom: 

1)      klasówek: w terminie do 1 tygodnia.

2)      Sprawdzianów, testów, prac klasowych: w terminie do 2 tygodni (nauczyciele języka polskiego do 3 tygodni)

15. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca września następnego roku szkolnego.Pozostają one wtedy do wglądu uczniów i rodziców  na zasadach określonych przez nauczyciela.

16Prace pisemne, dokumenty z egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wyłącznie na terenie szkoły i w obecności nauczyciela.

17. Ocenianiu na lekcjach religii/ etyki:

1) podlegają: wiadomości, aktywność w zdobyciu wiedzy, aktywne uczestnictwo na lekcji, prowadzenie zeszytu, odrabianie prac domowych;

2) nie podlegają: odbywanie praktyk religijnych (odprawienie pierwszych piątków miesiąca, udział w nabożeństwach różańcowych, w niedzielnej Eucharystii).

18. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych i kartkówek (dopuszcza się sprawdziany dyrektorskie i kuratoryjne).

19.Oceny z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych oraz innych form aktywności uczniów zapisywane są w dzienniku lekcyjnym cyfrą w sposób czytelny i przejrzysty dla wszystkich osób kontrolujących osiągnięcia szkolne uczniów. Dopuszcza się użycie skrótów nb. (nieobecny), np. (nieprzygotowany), u. (ucieczka).

 
§ 10.

1. Wszystkie oceny są jawne. 

 

2. Sprawdzone i ocenione sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

1) uczniowie zapoznają się z poprawionymi sprawdzianami (pracami klasowymi) w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2)  rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych sprawdzianów (prac klasowych) swoich dzieci w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem danego zajęcia edukacyjnego,

3) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 11.

1.Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej, testu) w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela. Oceny (z pierwszego pisania i z poprawy) są ocenami równorzędnymi, wpisanymi do dziennika.

2. Możliwość poprawy innych ocen z prac klasowych i sprawdzianów należy uzgodnić z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

3. O poprawie kartkówek decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.  

 
§ 12.
 
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia. 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

3Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej:

1) na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum;

2) wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

5.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych.

6.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

7.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki  uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami rozwojowymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych, własnych obserwacji szkoła (wychowawca, pedagog szkolny) jest zobowiązana, w miarę posiadanych możliwości zapewnić, uczniowi następujące formy pomocy :

1) bieżącej pracy;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnychoraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum warsztatów;

6) porad i konsultacji;

7) zajęć świetlicowych (pomoc w odrabianiu lekcji).

 
§ 13.

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązaniem konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

3.Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści

4.Dyrektor zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 2;

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

5. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu.

6.Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7. Dyrektor zespołu może zwolnić z realizacji projektu edukacyjnego w przypadku uniemożliwiającym udział ucznia w realizacji tego projektu.

8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

§ 14.

 

Ocenianie śródroczne i roczne

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia włączni

3. Okres drugi rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po zakończeniu okresu pierwszego i trwa do dnia kończącego rok szkolny. Jeżeli ferie zimowe wypadają w II połowie stycznia, klasyfikacji uczniów za I okres dokonuje się przed feriami.

4. Po wystawieniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej oceny bieżące są wpisywane na drugi okres.

§ 15.

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej oraz wyrażeniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny zachowania w okresie poprzedzającym wystawienie ocen. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu I okresu, a roczną na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

3. Ocena wystawiona na koniec drugiego okresu jest oceną roczną.

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są wystawiane na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych podaje dyrektor szkoły w zarządzeniu.

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna oraz roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie może być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

§ 16.

1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna klas I – III szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową.

3. Klasyfikacja śródroczna klas I – III szkoły podstawowej polega na wypełnieniu kwestionariusza ocen opisowych i wręczeniu go rodzicom na spotkaniu śródrocznym..

4. Klasyfikacja roczna klas I – III szkoły podstawowej polega na wypełnieniu świadectwa opisowego  i wręczeniu go uczniom lub rodzicom na spotkaniu rocznym.

5. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 

§ 17.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1)       stopień celujący                 6;

2)       stopień bardzo dobry          5;

3)       stopień dobry                     4;

4)       stopień dostateczny           3;

5)       stopień dopuszczający       2;

6)       stopień niedostateczny       1.

2.Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 2 – 6.

3.Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1.

4. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, prac domowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.

6. O przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym, nieklasyfikowaniu, ocenie nagannej zachowania należy poinformować ucznia  i jego rodziców – w formie pisemnej – na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej.

7. Na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach, a wychowawca o ocenie zachowania.

8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani wystawić oceny śródroczne i roczne oraz poinformować ucznia o jego ocenach, a wychowawca klasy o ocenie zachowania.

§ 18.
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów po pierwszym okresie pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się nadrobić zaległości w II okresie. Jego promocja do klasy wyższej lub ukończenie szkoły jest uzależniona od ocen rocznych. 

3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 19.
  
Egzamin klasyfikacyjny

1.Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego na koniec roku szkolnego
z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami zajęć edukacyjnych wyznacza egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami .

2.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin za zgodą rady pedagogicznej.

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia ust 1 i 5 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

7. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

13. Zestaw zadań na egzamin przygotowuje nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu.

14. Stopień trudności tematów (zadań) musi zostać ustalony w oparciu o ogólne kryteria oceniania, zgodne z obowiązującymi przepisami.

15. Czas trwania egzaminu powinien dać zdającemu możliwość pełnego wykonania ćwiczeń i zadań praktycznych.

16. Przewodniczący ogłasza wynik egzaminu uczniowi w dniu jego przeprowadzania.

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

18. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązujacej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolnyz dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołe, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
1)  W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egfzamin klasyfikacyjny.
2)  Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni okres szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.
3)  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.
19. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności oraz uczniów wymienionych w §19 ust.18 pkt1,2 i 3 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
20. Dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
21.Przepisów o egzaminie klasyfikacyjnym nie stosuje się do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lib znacznym.

 

22. Uczniowi, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych lub nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych można cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą co następuje w wyniku decyzji administracyjnej dyrektora szkoły.

§ 20.

Egzamin poprawkowy

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z,

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Ustalona przez nauczyciela roczna negatywna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona na ocenę dopuszczającą tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Ocena ustalona w wyniku poprawkowego egzaminu jest ostateczna

10. Uczeń, który z przyczyn losowych usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio klasę

12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

13. Zestaw zadań na egzamin przygotowuje nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu.

14. Czas trwania egzaminu powinien dać zdającemu możliwość pełnego wykonania ćwiczeń i zadań praktycznych.

15. Przewodniczący ogłasza wynik egzaminu uczniowi w dniu jego przeprowadzania. 

§ 21.
Egzamin sprawdzający

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia ( w formie pisemnej i ustnej) oraz ustala roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin posiedzenia komisji;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną wraz z uzasadnieniem.

10. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do sprawdzianu                  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Zestaw zadań na egzamin przygotowuje nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu.

13. Stopień trudności tematów (zadań) musi zostać ustalony w oparciu o ogólne kryteria oceniania, zgodne z obowiązującymi przepisami.

14. Czas trwania egzaminu powinien dać zdającemu możliwość pełnego wykonania ćwiczeń i zadań praktycznych.

15. Przewodniczący ogłasza wynik egzaminu uczniowi w dniu jego przeprowadzania.

 
§ 22.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel danego zajęcia edukacyjnego określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O proponowanych formach pomocy nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę ucznia, rodziców i dyrektora szkoły.

§ 23.
Ocenianie zachowania ucznia

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

4. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi, umieszczonymi na śródrocznym i rocznym świadectwie opisowym.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznymsą ocenami opisowymi.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć dydaktycznych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się z uwzględnieniem poniższych kryteriów: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a. wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych;

b.przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

c.cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie;

d. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

e. godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

fjest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny,godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy,tolerancyjny, szanuje innych, przestrzega morny moralne;

g. wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w wykonywaniu poszczególnych zadań w ramach projektu i  umiejętnie dokonuje krytycznej samooceny i wyciąga wnioski.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a. wyróżnia się dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych;

b.przestrzega postanowień statutu szkoły, dba o mienie szkolne, angażuje się w życie klasy i szkoły, sumiennie wypełnia powierzone mu zadania, wyróżnia się kulturą osobistą, właściwa postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

c.jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, koleżeński, pomaga innym, nie jest obojętny na zło, nie ulega nałogom;

d.jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a.wywiązuje się z obowiązków szkolnych, w zasadzie przestrzega postanowień statutu szkoły, angażuje się w życie klasy, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy, czasem podejmuje samodzielnie zadania;

b. zachowuje właściwą postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia pomocy innym, nie jest obojętny na zło, nie ulega nałogom;

c. współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a.wypełnia podstawowe obowiązki szkolne, na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje jednak pewne skłonności do lekceważenia niektórych zasad oraz różnych uwag wskazujących na doraźne lekceważenie przez ucznia obowiązków szkolnych, poleceń nauczycieli, nie bierze udziału w życiu klasy lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczycieli, ponadto wymaga kontroli;

b.poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów, kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, raczej stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy uczniowskiej i zachowania;

c. wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych osób i do tego, co dzieje się w jego środowisku, jest niesamodzielny i podporządkowany innym;

d.współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

b. łamie zasady Statutu Szkoły i WZO;

c. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły;

d. niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów;

e. nie przestrzega podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

f. jest arogancki, ignoruje uwagi, nie wykazuje chęci poprawy, wielokrotnie powtarza te same przewinienia;

g.mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a. w rażący sposób nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, demonstracyjnie łamie zasady Statutu Szkoły i WZO, demonstracyjnie nie uczestniczy w życiu klasy, utrudnia działalność tego typu innym uczniom, wyśmiewa pracę kolegów;

b. w sposób arogancki i lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników obsługi, koleżanek i kolegów;

c. jest agresywny, wulgarny, ulega nałogom, ma demoralizujący wpływ na otoczenie, wchodzi w kolizję z prawem, stosowanie środków zapobiegawczych nie przynosi skutków, świadomie odrzuca wszelką perswazję i próby udzielania pomocy przez szkołę;

d. nie uczestniczyłlub odmawia udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

11.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

12. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

14. Dyrektor szkoły powołuje komisję w skład, której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

15. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

16. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

17. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

18. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem

19. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

20. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania są ustalone przez zespół wychowawczy szkoły z udziałem uczniów i rodziców.

§ 24

Promowanie uczniów

1. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu.

6.Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz obowiązującymi procedurami i instrukcjami przygotowania i przeprowadzania sprawdzianów w klasie szóstej szkoły podstawowej opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

7. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu.

8. Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz obowiązującymi procedurami i instrukcjami przygotowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w trzeciej klasie gimnazjum opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

9. Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznympromuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

11. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wszystkich przedmiotów,  wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

12. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

13. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 § 25

1. Uczeń może otrzymać promocję (ukończyć szkołę) z wyróżnieniem.

2. Uczeń, mający indywidualny tok nauki, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

3. Warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom I etapu edukacyjnego ustala zespół nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu, z wyjątkiem zwolnienia na podstawie odrębnych przepisów.

6. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z wyjątkiem zwolnienia na podstawie odrębnych przepisów.

7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 
ROZDZIAŁ 3 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
§ 26.

1. Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami a nauczycielami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor szkoły na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2. Ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dokonuje się w przypadku zmiany przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek nauczycieli, rodziców, uczniów lub dyrekcji szkoły.

3. Ustalenia szczegółowe dotyczące oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania zostały opracowane przez nauczycieli w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

4. Przedmiotowe Zasady Oceniania muszą być zgodne z ogólnymi założeniami zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

5. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Ewaluacji WZO dokonuje się na bieżąco.

7. Rada pedagogiczna uchwałą nr 7/2015/2016 zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu      w dniu 14.09. 2015 r Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

powrót                                        strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz