Statut Szkoły

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH Nr 3

 

w Ostrowi Mazowieckiej

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

 

§ 1.

1.       Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zespołem obejmuje Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4 i Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4.

2.        Siedzibą Zespołu jest Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 4.

3.        Organem prowadzącym Zespołu jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

4.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

5.       Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz.2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

6.       Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.

7.       Szkoła organizuje kształcenie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych od I – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w Zespole powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

8.       Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu otrzymują brzmienie:

1)    Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 4,

2)    Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Gimnazjum Publiczne Nr 3 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 4.

§ 2.

1.       Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka i Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

2)    szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej,

3)    gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

4)    szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej i Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

5)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

6)    dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego, radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

7)    uczniach – należy przez to rozumieć uczniów realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

8)    rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów oraz ich prawnych opiekunów.

9)    wychowawcach – należy przez to rozumieć nauczycieli, którym szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły podstawowej lub gimnazjum wchodzących w skład Zespołu,

10)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

§ 3.

1.     Celem Zespołu jest stworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.

2.     Zespół w szczególności :

1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły,

2)    stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby,

3)    zapewnia realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego poprzez szkolny zestaw programów nauczania,

4)    zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną, także przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

5)    umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia,

6)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

7)    prowadzi doradztwo zawodowe.

3.     Zespół zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy.

4.     Zespół dba o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentów uczniów, organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne.

§ 4.

Cele i zasady wychowawcze Zespołu zapisane są w „Programie Wychowawczym” i „Programie Profilaktyki”.

§ 5.

1.       Zespół zapewnia uczniom opiekę psychologa, logopedy i pedagoga.

2.       W zależności od potrzeb Zespół organizuje :

1)       zajęcia wyrównawcze,

2)       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

3)       zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej z deficytami rozwoju,

4)       nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

3.       Podstawą klasyfikacji ucznia do wyżej wymienionych form zajęć jest opinia poradni psychologiczno – m pedagogicznej, lekarza, pedagoga i wychowawcy klasy.

4.       W celu rozwijania zainteresowań uczniów na terenie Zespołu działają koła zainteresowań.

5.       Uczeń o szczególnych zdolnościach może realizować indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, który może dotyczyć jednego przedmiotu lub całego cyklu nauczania. Wniosek w tej sprawie składają rodzice ucznia do dyrektora, który zapoznaje z nim radę pedagogiczną. Dyrektor i rada pedagogiczna wspólnie określają program i tryb pracy z uczniem o szczególnych zdolnościach.

6.       Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

7.       Zespół stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w wychowaniu własnych dzieci.

§ 6.

1.       Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu i w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy. Przestrzegana jest zasada, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel Zespołu.

2.       Uczniami, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna, zajmują się pedagog i psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcą klasy.

§ 7.

1.       Dyrektor Zespołu organizując nowy rok szkolny powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale; nauczyciel ten nazywany jest dalej wychowawcą klasy.

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wnioskować o zmianę klasy dla ucznia.

Rozdział 2.

Organy Zespołu i ich zadania

§ 8.

1.       Organami Zespołu są:

1)       dyrektor,

2)       rada pedagogiczna,

3)       rada rodziców,

4)       samorząd uczniowski.

§ 9.

2.       Dyrektor kieruje Zespołem, a w szczególności:

1)       organizuje proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy,

2)       przewodniczy radzie pedagogicznej, sprawuje nadzór nad działalnością Zespołu,

3)       jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zespole,

4)       odpowiada, w stosunku do nauczycieli, za wszystkie zadania wynikające z zatrudnienia nauczyciela,

5)       dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

6)       na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,

7)       wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

8)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

9)     w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń (przez kuratora oświaty) jest zobowiązany powiadomić:

a. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

b. organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz sposobie ich realizacji  

3.       W Zespole może funkcjonować stanowisko wicedyrektora.

§ 10.

1.       Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2.       W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3.       Kompetencje i obowiązki rady pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty i regulaminu rady pedagogicznej.

4.       Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)       opiniowanie planów pracy Zespołu, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.

5. Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dn. 31 sierpnia danego roku), rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

§ 11.

1.       Rada rodziców Zespołu reprezentuje ogół rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu.

2.       Rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu problemów Zespołu, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy.

3.       Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Zespole.

4.       W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych szkoły podstawowej i gimnazjum, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

5.       Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa regulamin rady rodziców.

6.       Do zadań rady rodziców należy w szczególności :

1)       uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

a.       programu wychowawczego Zespołu,

b.       programu profilaktyki.

3)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

4)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

§ 12.

1.       W Zespole funkcjonuje samorząd uczniowski.

2.       Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

3.       Zarząd samorządu uczniowskiego jest wybierany w tajnych wyborach.

4.       Zarząd samorządu uczniowskiego może występować do organów Zespołu we wszystkich sprawach uczniowskich.

5.       Zarząd samorządu uczniowskiego wybiera opiekuna samorządu spośród nauczycieli Zespołu.

6.       Sposób powoływania oraz tryb pracy samorządu uczniowskiego reguluje regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 13.

Organy Zespołu zobowiązane są do współpracy, dbania o dobry klimat w Zespole, współdziałania na zasadach partnerstwai uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju ucznia.

§ 14.

Dyrektor Zespołu jest zobowiązany co najmniej dwa razy w roku spotykać się z organami Zespołu.

§ 15.

Spory pomiędzy organami Zespołu rozwiązuje się w drodze negocjacji.

Rozdział 3.

Organizacja Zespołu.

§ 16.

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

3.       Tygodniowy rozkład zajęć kl. I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone przez ramowy plan nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

4.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa zarządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 17.

1.       Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.       Przeciętna liczba uczniów w oddziale (poza oddziałami klas integracyjnych) nie powinna przekraczać 25 uczniów w szkole podstawowej i 30 uczniów w gimnazjum, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3.       Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

4.       Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie im zasad i norm obowiązujących w Zespole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do współpracy z rodzicami oraz nauczycielami uczącymi w tym oddziale.

§ 18.

1.       Podstawową formą pracy w Zespole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.

2.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W nauczaniu zintegrowanym zajęcie edukacyjne trwa od 30 do 60 minut przy zachowaniu ogólnego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie.

3.       Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa klasy dzielone są na grupy:

1)       zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddzielnie dla chłopców i dziewcząt (z wyjątkiem klas I –IV szkoły podstawowej),

2)       zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych liczba uczniów w grupie nie może być większa niż 24,

3)       zajęcia edukacyjne z języków obcych prowadzone są w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

4.       Zajęcia komputerowe, z informatyki i technologii informacyjnej prowadzi się w oddziałach liczących nie więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

5.       Zespół organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Zespołu.

6.       Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

7.       Zajęcia kół zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzi się poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek, rajdów, wyjazdów i w innych formach.

8.       Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu nie powinna być niższa niż 15 uczniów.

§ 19.

1.       Zespół przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu i poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.       Osoba będąca na praktyce pedagogicznej (nauczycielskiej) zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem praktyk i zasadami BHP obowiązującymi w Zespole.

§ 20.

1.       W Zespole działa stołówka szkolna.

2.       Zespół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu w stołówce szkolnej.

3.       Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i ajentem stołówki.

4.       Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5.       Ze stołówki szkolnej mogą korzystać pracownicy Zespołu.

§ 21.

1.       W Zespole działa biblioteka szkolna.

2.       Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji zaań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów i rodziców.

3.       Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna oraz inne osoby.Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu  w dzienniku klasowym. Rodzice mogą korzystać z biblioteki na podstawie karty czytelnika swojego dziecka lub dowodu osobistego. 

4.  Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu: współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki oraz współuczestnictw w działaniach promujących czytelnictwo; z uczniami na zasadzie świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach rozwijania kultury czytelniczej oraz z rodzicami na zasadzie partnerstwa we współudziale w imprezach czytelniczych (kiermasze książek); rodzice są także informowani o aktywności czytelniczej uczniów. 

5.   Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia wyposażenie biblioteki i środki finansowe na jej działalność oraz ustala zakres zadań nauczycieli bibliotekarzy

6.       Lokal biblioteki szkolnej umożliwia:

   1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
   2)      udostępnianie książek oraz innych źródeł informacji:
a.       literatura piękna i popularno – naukowa,
b.      programy, podręczniki, materiały ćwiczeniowe,
c.       lektury,
d.      wydawnictwa informacyjne,
e.      czasopisma,
f.       wydawnictwa multimedialne,
g.      dokumenty szkolne,
3)   przechowywanie i udostępnianie   materiałów dotyczących pracy szkoły:
a.      WZO,
b.      Statut Szkoły,
c.       Program Wychowawczy,
d.      Program Profilaktyczny,
e.      Koncepcja Szkoły,
f.       Regulaminy,
g.      Inne,
4)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
 z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi :
a.       wolny dostęp do półek,
b.      dostęp do Internetu,
c.       korzystanie z programów multimedialny.
 
 
1.      7.     .Biblioteka działa w godzinach zajęć dydaktycznych i poza zajęciami zgodnie z planem        
                   pracy bibliotekarza
         8.      Uczniowie mogą korzystać z kącika czytelniczego, w którym znajduje się prasa, księgozbiór               podstawowy, urządzenia audiowizualne, wideoteka oraz Centrum Multimedialne
         9.      Warunki korzystania z biblioteki określają szczegółowo: Regulamin biblioteki i Regulamin      
                  Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ( ICIM ) 
1      10.    Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
         1)     gromadzenie i udostępniania książek i innych źródeł informacji,
         2)     tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji oraz posługiwania się
                  technologią informacyjną,
3)     3)     dbanie o wysoki poziom czytelnictwa,       
         4)     informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów w poszczególnych klasach,
         5)     zakup książek i konserwacja zbiorów,
         6)     prowadzenie ewidencji zbiorów,
         7)    systematyczne prowadzenie kart wypożyczeń,
         8)     prowadzenie lekcji bibliotecznych w przydzielonej grupie klas
         9)     informowanie o nowościach wydawniczych, poradnictwo w wyborach czytelniczych
1   10)    właściwe zabezpieczenie księgozbioru,
      11)   opracowanie zbioru bibliotecznego w katalog,
      12)   dbanie o estetykę wnętrza biblioteki,
      13)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
a.     gazetki tematyczne,
b.      organizowanie imprez kulturalnych   o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim.    
         np .konkursy, wystawy , spotkania autorskie, pasowanie na czytelnika,
c.      praca aktywistek i łączników klasowych,
d.      udział w wycieczkach i imprezach integracyjno - rozrywkowych,
      14) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
            i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
a.      wywiady z uczniami w celu zakupu książek zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
b.      ankiety,
c.      przygotowanie do konkursów przedmiotowych i konkursów literackich,
d.      akcje czytelnicze,
e.      stwarzanie warunków do indywidualnej nauki,
f.        pomoc w odrabianiu prac domowych,
      15)  udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i innych,
      16)  organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej ucznia
a.       prowadzenie relacji z działalności biblioteki na stronie internetowej szkoły,
b.       gazetki, wystawy.
      17) współpracuje z uczniami w zakresie:
a.      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b.       rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 
c.        pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
d.       rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności
          za ich wspólne użytkowanie;
e.       prowadzenie edukacji czytelniczo medialnej-lekcje biblioteczne,
f.        praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowując ich do różnorodnych    
           konkursów, oraz otaczanie opieką uczniów z trudnościami dydaktyczno –    
          wychowawczymi,
g.      rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej dzieci poprzez poznawanie własnej  
          kultury, akceptację różnic oraz integrację,
h.       organizowanie imprez  kulturalnych o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim. np  konkursy, wystawy , spotkania autorskie,
i.        opieka nad bezpiecznym korzystaniem uczniów z Internetu i pomoc w prawidłowym  
          korzystaniu z technologii informacyjnej,
      18) współpracuje z nauczycielami w zakresie:
                 a.       udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
                    i materiałów ćwiczeniowych;
                 b.       udostępniania literatury metodycznej, naukowej;
                 c.       przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów
                    oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
                 d.       gromadzenie i współredagowanie dokumentacji szkolnej;
                 e.       wspomaganie w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów współpracując
                    z nauczycielami;
                 f.         tworzenie centrum informacyjnego i bazy metodycznej;
                g .        rozwijania wrażliwości kulturowej i społecznej porzez wystawy, spotkania autorskie,    
                            współorganizowanie wyjazdów do teatru.
       19)  współpracuje z rodzicami w zakresie: 
                a.      wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały    
                         ćwiczeniowe;
                b.      przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z  
                         dbania o wspólne podręczniki;
                c.      popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów    
                         przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży;
              d.       opiniowanie rodziców w sprawie zakupu książek;
              e.        kontakt nauczyciela z rodzicami na spotkaniach okolicznościowych, uwzględnianie  
                         tematyki czytelnictwa;
       20)  współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami
              kulturalno-oświatowymi w zakresie:
              a.       organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek,
                        materiałów;
               b.      wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
               c.      aktywne uczestniczenie w zespole samokształceniowym nauczycieli bibliotekarzy oraz  
                        innych formach doskonalenia zawodowego;
              d.       konsultowanie planowanych zakupów książek z biblioteką miejską;
              e.       sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej
                oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy;
              f.        odbiera i prowadzi akcesję prasy;
              g.       prowadzi miesięczną, okresową oraz roczną statystykę wypożyczeń, - dziennik pracy    
                       biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń;
              h.      doskonali warsztat pracy.

 

§ 22.

1.       W Zespole działa świetlica szkolna.

2.       Świetlica szkolna jest pozalekcyjną placówką wychowawczo-opiekuńczą. Sprawuje opiekę nad uczniami Zespołu.

3.       Świetlica szkolna zapewnia opiekę, pomoc w nauce, rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów.

4.       Wszyscy uczniowie zapisani do świetlicy są włączeni do stałych grup wychowawczych liczących nie mniej niż 25 uczniów.

5.       Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo - opiekuńczej, w tym: plan pracy, dzienniki zajęć, oświadczenia rodziców.

§ 23.

1.       Na terenie Zespołu może działać sklepik uczniowski.

2.       Dochody sklepiku uczniowskiego przeznaczane są na potrzeby Zespołu.

 

Rozdział 4.

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 24.

1.       Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada dyrektor i rada pedagogiczna Zespołu.

2.       W celu realizacji zadań dydaktycznych rada pedagogiczna powołuje zespoły przedmiotowe, składające się z nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:

1)       wybór programów nauczania i rekomendowanie ich, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, do zaopiniowania przez radę pedagogiczną, w postaci szkolnego zestawu programów nauczania,

2)       wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia przez dyrektora Zespołu, jako szkolnego zestawu podręczników,

3)       uzgadnianie sposobów realizowania wybranych programów,

4)       korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

5)       opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,

6)       opracowania metod badania wyników nauczania.

3.       W celu realizacji zadań wychowawczych rada pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów. Do zadań zespołu wychowawców należy:

1)       opracowanie projektów programu wychowawczego i programu profilaktyki i przedstawienie ich do zatwierdzenia radzie rodziców, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,

2)       opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów, do przyjęcia przez radę pedagogiczną,

3)       opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania ucznia,

4)       analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków dotyczących efektów pracy wychowawczej Zespołu.

§ 25.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zapisane są w dokumencie zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

§ 26.

1.       W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Zespół zatrudnia pedagoga, logopedę i psychologa.

2.       Do zadań pedagoga należy:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)       określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wspierających rodziców i nauczycieli,

4)       podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,

5)       wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.

3.       Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)       prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

2)       diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)       minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

5)       wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.

4.       Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:

1)       podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy,

2)       wspieranie działań profilaktycznych nauczycieli w tym, zakresie,

3)       przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy uczniów,

4)       diagnoza logopedyczna uczniów wyłonionych podczas badań wstępnych,

5)       organizowanie pomocy logopedycznej,

6)       prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej,

7)       współpraca terapeutyczna z rodzicami,

8)       kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych(psychologii, pedagogiki).

Rozdział 5.

Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 27.

1.       Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2.       Uczniowie Zespołu mają prawo do:

1)       szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,

2)       wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

3)       informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,

4)       jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

5)       organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

6)       pomocy socjalnej w formie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

3.       Uczniowie mają obowiązek:

1)       regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania w ciągu 7 dni na piśmie nieobecności na zajęciach. W szczególnych sytuacjach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia,

2)       aktywnego uczenia się, dokładania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć,

3)       przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników, kulturalnego i życzliwego zachowywania się na terenie Zespołu i poza nim,

4)       przestrzegania następujących zasad obowiązujących w Zespole:

a.       uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Zespołu w czasie zajęć szkolnych i przerw,

b.       uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie,

c.        podczas nieobecności nauczycieli uczniów obowiązuje zakaz wchodzenia do pokoju nauczycielskiego, zabierania dzienników lekcyjnych i innych dokumentów szkolnych,

d.        rodzice ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez niego w szkole i poza nią,

e.        uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz jest zobowiązany powiadomić nauczyciela dyżurnego i udzielić pomocy koledze znajdującemu się w niebezpieczeństwie,

f.       uczeń zobowiązany jest do noszenia skromnego, estetycznego stroju szkolnego,

g.         w dniach świąt państwowych i uroczystości szkolnych obowiązuje strój uroczysty:

a)       chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie,

b)       dziewczęta - biała bluzka i ciemna spódnica do kolan,

h.         uczeń zobowiązany jest dbać o czystość stroju szkolnego oraz o czystość włosów i estetykę fryzury uczniowskiej,

i.       obowiązuje bezwzględny zakaz wyjmowania i używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie wszystkich zajęć szkolnych. Przed wejściem do klasy i przed rozpoczęciem zajęć uczeń jest zobowiązany wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne. Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie przerw. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej i korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie sprawdzianu przeprowadzanego po zakończeniu klasy VI i egzaminu gimnazjalnego. Zespół nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubione, skradzione i zniszczone telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne,

j.         uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez dyrekcję Zespołu po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców akceptowanej przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku nagłej choroby zostają powiadomieni rodzice.

§ 28.

1.       Nauczyciele mają prawo do:

1)       szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,

2)       wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

3)       współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,

4)       jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

5)       stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

2.       Nauczyciele mają obowiązek:

1)       dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem,

2)       jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych wynikach nauczania i zachowania,

3)       traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,

4)       udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,

5)       udziału w zebraniach rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, innych zespołów zadaniowych, udziału w wyborach do organów Zespołu.

§ 29.

1.       Rodzice mają prawo do:

1)       dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,

2)       rzetelnej informacji o postępach i ocenach dotyczących nauki i zachowania dziecka,

3)       wsparcia ze strony Zespołu w razie problemów wychowawczych,

4)       partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli, na sprawy Zespołu.

2.       Rodzice mają obowiązek:

1)       wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

2)       poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowywania,

3)       dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka na piśmie w terminie 7 dni lub w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej 50 % godzin zajęć.

4)       angażować się w działania Zespołu, brać aktywny udziału w wyborach i współdziałać w organach Zespołu,

5)       informować wychowawcę klasy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,

6)       zapewniać dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć,

7)       poinformować w terminie do dnia 30 września dyrektora Zespołu o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole.

§ 30.

1.       Pracownicy niepedagogiczni :

1)       Pracowników niepedagogicznych Zespołu zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy – dyrektor Zespołu.

2.       Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Zespołu.

Rozdział 6.

Zasady rekrutacji uczniów.

§ 31.

1.       Warunki przyjęcia uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

2.       Uczniów rekrutuje się z zasięgu terytorialnego Zespołu określonego Uchwałą nr VII/28/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie od 6 roku życia do 16, nie później niż do 18 roku życia.

3.       Zasady rekrutacji uczniów zamieszkałych w obwodzie:

1)       do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

a.       do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły szósty rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b.       do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

a)       z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, ustalonym przez organ prowadzący,

b)       na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli w klasach są wolne miejsca.

c.        liczbę klas pierwszych ustala dyrektor Zespołu wspólnie z organem prowadzącym w zależności od potrzeb, możliwości kadrowych i bazowych Zespołu,

d.       o przydziale uczniów do danego oddziału klasowego decyduje dyrektor Zespołu,

e.        przydział wychowawców klasy następuje w drodze losowania,

f.        listy przyjętych uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej ustala się do końca maja poprzedniego roku szkolnego,

g.        listy klas pierwszych z nazwiskami uczniów i nazwiskami wychowawców podaje się do wiadomości nauczycieli i rodziców w pierwszym tygodniu czerwca,

h.       w czerwcu zwołuje się zebrania organizacyjne rodziców z wychowawcami klas. Termin spotkań podaje się do wiadomości w pierwszym tygodniu czerwca,

i.         odwołania rodziców mogą być kierowane w formie pisemnej do dyrektora Zespołu nie później niż na trzy dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w poprzednim roku szkolnym.

2)       do klasy pierwszej gimnazjum:

a.       do klas zatwierdzonych w arkuszu organizacji nabór uczniów następuje poprzez losowanie.

b.       dopuszcza się możliwość zmiany listy uczniów,

c.        nabór przeprowadza komisja w składzie:

a)       przedstawiciel dyrekcji,

b)       wychowawcy klas szóstych,

c)       przewodniczący samorządu klas szóstych

d.       wychowawców klas przydziela się w drodze losowania po ostatecznym ustaleniu list.

4.       Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej gimnazjum, gdy liczba chętnych przekracza liczbę miejsc wolnych następuje w drodze analizy świadectwa: Pierwszeństwo ma ten uczeń, który uzyska większą liczbę punktów licząc łącznie:

1)       zachowanie : wz – 5, bdb – 4, db – 3, pop – 2, ndp – 1, ng – 0,

2)       oceny ze wszystkich przedmiotów: cel – 6, bdb – 5, db – 4 , dst – 3, dop – 2, ndst – 1,

3)       50 % pkt ze sprawdzianu.

Rozdział 7.

Zasady promowania i klasyfikowania uczniów.

§ 32.

1.       Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry.

§ 33.

1.       Poziom opanowania, przez uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

1)       celujący               6

2)       bardzo dobry        5

3)       dobry                   4

4)       dostateczny         3

5)       dopuszczający     2

6)       niedostateczny     1

2.       Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1)       cząstkowe - określające poziom wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej części podstawy programowej, przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków: plus, minus.

2)       roczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej na dany rok szkolny; oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Przy wystawianiu ocen rocznych nie dopuszcza się stosowania znaków: plus i minus.

3.       W klasach I – III szkoły podstawowej dokonuje się oceny opisowej.

4.       Oceny zachowania określają:

1)       zachowanie wzorowe                 wz

2)       zachowanie bardzo dobre           bdb

3)       zachowanie dobre                      db

4)       zachowanie poprawne                pop

5)       zachowanie nieodpowiednie        ndp

6)       zachowanie naganne                  ng

5.       Ocenianie, promowanie i klasyfikowanie uczniów przeprowadza się zgodnie z zasadami przyjętymi w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania.

Rozdział 8.

Nagrody i kary. 

§ 34.

1.       W Zespole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

§ 35.

1.       Uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej przyznawane są nagrody. Zasady przyznawania nagród i ich rodzaje określa rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2.       Nagrody przyznaje dyrektor Zespołu, który konsultuje to z wychowawcą klasy i samorządem uczniowskim.

3.       Prawo występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody mają:

1)       wychowawcy klas,

2)       rada pedagogiczna,

3)       rada rodziców,

4)       samorząd uczniowski.

4.       O przyznaniu nagrody powiadamia się

1)       rodziców

2)       radę pedagogiczną.

5.       Uczeń kończący naukę z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem z biało – czerwonym pionowym paskiem.

6.       Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum przyznaje się nagrody za:

1)       wiedzę i bardzo wysokie umiejętności,

2)       osiągane sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu powiatu, województwa, kraju lub inne porównywalne osiągnięcia.

7.       Nagroda może być przydzielona w następującej formie:

1)       pochwały wychowawcy klasy udzielonej indywidualnie lub na forum klasy,

2)       pochwały samorządu uczniowskiego,

3)       pochwały dyrektora Zespołu udzielonej indywidualnie, wobec klasy lub szkoły,

4)       listu gratulacyjnego do rodziców,

5)       dyplomu uznania,

6)       nagrody rzeczowej, pucharu i odznaczenia,

7)       nagrody pieniężnej.

8.       Rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców może ustanowić odznaczenie dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania.

§ 36.

1.       Wobec uczniów, którzy w sposób świadomy i celowy naruszają obowiązki uczniów określone w § 27 stosowane są kary.

2.       Uczeń może być ukarany za:

1)       naruszenie dyscypliny szkolnej,

2)       lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych,

3)       nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,

4)       chuligaństwo, brutalność, wulgarność,

5)       niszczenie mienia społecznego i mienia innych osób.

3.       Uczeń może być ukarany poprzez:

1)       upomnienie przez wychowawcę klasy z adnotacją do dziennika szkolnego,

2)       upomnienie lub naganę dyrektora Zespołu,

3)       pisemne powiadomienie rodziców przez dyrektora Zespołu o nagannym zachowaniu,

4)       zawieszenie przez dyrektora Zespołu praw do korzystania z niektórych form pracy Zespołu np. reprezentowania szkoły w uroczystościach, zawodach sportowych, udziału w wycieczkach szkolnych,

5)       przeniesienie przez dyrektora Zespołu do równoległej klasy,

6)       w przypadku rażących uchybień w zachowaniu, na wniosek dyrektora Zespołu, przeniesienie do innej szkoły przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 37.

1.       Kary wymienione w § 36. mogą być anulowane przez radę pedagogiczną, dyrektora Zespołu na wniosek ucznia i rodziców.

2.       Kara może być zawieszona przez udzielającego ją na prośbę zainteresowanego lub złożenia poręczenia przez odpowiednią organizację samorządową i uczniów.

3.       Uczeń może w ciągu 7 dni odwołać się od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do dyrektora Zespołu – w terminie 7 dniu od nałożenia kary. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia sprawy i podjęcia ostatecznej decyzji w terminie do 14 dni,

4.       Uczeń może w ciągu 7 dni odwołać się od kar, o których mowa w § 36. ust. 3 pkt 2-5 do dyrektora Zespołu. Dyrektor jest zobowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy i podjęcia ostatecznej decyzji w terminie do 14 dni.

5.       Kary i nagrody wymienione w statucie mają charakter zamknięty, ich wykaz może być rozszerzony lub zawężony tylko w drodze nowelizacji statutu Zespołu.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe.

§ 38.

1.       Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39.

1.       Szkoła podstawowa posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

2.       Gimnazjum posiada własny ceremoniał szkolny.

§ 40.

1.       Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3.       Budynki Zespołu oraz teren wokół budynków Zespołu objęte są monitoringiem wizyjnym.

§ 41.

1.       Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna.        

 
powrót                                                        strona główna

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz