Wewnątrzszkolne zasady oceniania

WZO

Rozdział I - Założenia wstępne

Rozdział II - Wewnątrzszkolne zasady oceniania

                      Cele oceniania

                      Formułowanie wymagań edukacyjnych

                      Ocenianie bieżące

                      Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów

                      Projekt gimnazjalny.

                      Ocenianie śródroczne i roczne

                      Egzamin klasyfikacyjny

                      Egzamin poprawkowy

                      Egzamin sprawdzający

                      Ocenianie zachowania uczniów

                      Promowanie uczniów

Rozdział III - postanowienia końcowe

 

powrót                                    strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz