Założenia wstępne

§ 1.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz formułowania oceny.  

§ 2.

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na ucznia.

2. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

3.Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:

1) Wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki.

2) Zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się.

3) Kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany.

4) Umacniania poczucia własnej wartości.

5) Pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej.

6) Uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności i odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

§ 3.

 Wewnątrzszkolne zasady oceniania

1.  Cele oceniania.

2. Sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową i przyjętymi do realizacji programami oraz sposoby informowania o nich uczniów i rodziców.

3. Ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie.

4. Skala i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów.

5. Warunki i tryb poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

6.Ocenianie zachowania.

7. Promowanie uczniów.

 
 
powrót                                              strona główna
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz