Cele oceniania

 

 

§ 4.

 

1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i przyjętych programów nauczania.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1) Pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego rozwoju.

2) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

3) Przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach.

4) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

powrót                                      strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz