Formułowanie wymagań edukacyjnych

§ 5.

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteriach ocen.

2. O wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć oraz kryteriach ocen informują:

1) uczniów – nauczyciele zajęć edukacyjnych w terminie do 15 września;

2) rodziców – wychowawcy klas do 30 września na zebraniu klasowym rodziców.

3.Komplet wymagań edukacyjnych jest do wglądu u dyrektora szkoły, w bibliotece  oraz w pokoju nauczycielskim.

4. Zasady i kryteria oceniania zachowania ustala zespół wychowawczy szkoły.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

powrót                                         strona główna
 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz