Ocenianie bieżące

 § 6.

1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§ 7.

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocenianie ma charakter opisowy lub w przypadku sprawdzianów podsumowujących etap uczenia, punktowy.

2. Bieżące ocenianie umiejętności uczniów polega na odnotowywaniu w dzienniku lekcyjnym poziomu osiągnięć dziecka w skali:

„W” – wspaniałe

„B” – bardzo dobre

„D” – dobrze

„P” – pracuj wytrwale 

3. Kryteria oceniania:

1) W (wspaniale)

a.Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami określonymi jako pełne wymagania programowe na danym poziomie edukacyjnym.

b.Bezbłędnie stosuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów.

c. Ma twórcze podejście do rozwiązywania zadań. Wykracza poza program nauczania.

2) B (bardzo dobrze)

a.Uczeń   potrafi w dowolnej formie zaprezentować zdobyte   wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumieniu większości opracowanych treści nauczania.

b.Poprawnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne.

c. Popełnia czasami błędy, lecz potrafi je samodzielnie poprawić.

3) D (dobrze)

a.Uczeń prezentuje wiadomości i umiejętności ujęte w podstawowych wymaganiach programowych na danym etapie edukacyjnym.

b. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, korzystając czasami z pomocy nauczyciela.

c. Popełnia nieliczne błędy w pracach pisemnych.

d. Posiada pewne braki, które utrudniają opanowanie wiedzy i umiejętności w stopniu wystarczającym.

4) P (pracuj wytrwale)

a. Uczeń nie opanował w stopniu zadowalającym podstawowych wiadomości i umiejętności.

b. Popełnia w pracach pisemnych wiele błędów.

c. Nie wykonuje poprawnie i samodzielnie zadań.

d. Wymaga stałego wsparcia ze strony nauczyciela.

e.Ograniczony zakres umiejętności ucznia nie przekreśla jednak możliwości dalszego poznawania treści podstawowych.

4.Ocenianie bieżące poziomu osiągnięć edukacyjnych w klasie I szkoły podstawowej jest
w formie oceny opisowej. 

5. W klasie II i III szkoły podstawowej w ocenianiu bieżącym, nauczyciel może obok oceny opisowej podać ocenę w skali cyfrowej obowiązującej od klasy IV szkoły podstawowej.

 § 8.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne i roczne poziomu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

1) stopień celujący                  cel          6

2) stopień bardzo dobry           bdb         5

3)stopień dobry                     db           4

4) stopień dostateczny            dst          3

5) stopień dopuszczający        dop         2

6) stopień niedostateczny        ndst        1

2.  Ogólne kryteria ustalania stopni szkolnych: 

1) Stopień celujący oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności, których potwierdzeniem są osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych.

2) Stopień bardzo dobry oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

3) Stopień dobry oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

4) Stopień dostateczny oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.

5) Stopień dopuszczający to poziom wiadomości i umiejętności umożliwiający wykonanie prostych zadań, również z pomocą nauczyciela.

6) Stopień niedostateczny to brak opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych,                               z wyjątkiem ndst -, cel +.

4. Ustala się następujące kryteria wystawiania ocen cząstkowych z prac pisemnych:

                 Nazwa oceny                                                 procenty- udział punktów

1)Celujący                                                                            96% - 100%

2) Bardzo dobry                                                                     90% - 95%

3)  Dobry                                                                               75% - 89%

4) Dostateczny                                                                      51% - 74%

5) Dopuszczający                                                                  31% - 50%

6) Niedostateczny                                                                  0 % – 30%

 § 9. 

1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się   w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

2.  Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom na początku roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych              i rocznych z jego zajęcia edukacyjnego.

3.  Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy, zgodnie z ogólnymi kryteriami i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (wszystkich oddziałów poszczególnych klas). Kryteria te tworzą przedmiotowe zasady oceniania dla danego zajęcia edukacyjnego.

4. Przedmiotowe zasady oceniania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych znajdują się
u nauczycieli prowadzących zajęcia:

1) szkoła podstawowa

a. religia/ etyka

b.język polski

c.język angielski

d.muzyka

e.plastyka

f. historia i społeczeństwo

g.przyroda

h. matematyka

i.zajęcia komputerowe

j. zajęcia techniczne

k. wychowanie fizyczne

2) gimnazjum

a.religia/ etyka

b.język polski

język angielski

d.język niemiecki

e. muzyka

f. plastyka

g. historia

h. wiedza o społeczeństwie

i. geografia

j. biologia

k. chemia

l. fizyka

m. matematyka

n. informatyka

o. wychowanie fizyczne

p. edukacja dla bezpieczeństwa

q. zajęcia artystyczne

r. zajęcia techniczne

5. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

1) Prace pisemne w klasie:

a. sprawdzian (praca klasowa) –  obejmuje treści z omówionego materiału, zapowiedzianego i potwierdzonego wpisem do dziennika na 1 tydzień przed i poprzedzonego lekcją utrwalającą dany materiał; czas trwania 1-2 godz. lekcyjne;

b.  kartkówka – obejmuje treści z maksymalnie 3 ostatnich tematów i nie musi być zapowiedziana; równorzędna odpowiedzi ustnej; czas trwania do 20 minut;

c. dyktando – pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp.; musi być poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni; czas trwania do 45 minut;

d. test – obejmuje zadania zamknięte i otwarte.

2) Odpowiedzi ustne:

a. nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu okresu wypowiedź ustną ucznia;

b. ocena z odpowiedzi ustnej może być krótko uzasadniona przez nauczyciela na prośbę ucznia;

c. uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji, bez podawania przyczyny, w formie uzgodnionej z nauczycielem:

   a) raz w okresie w przypadku przedmiotu z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu;

   b) dwa razy w okresie w przypadku przedmiotu odbywającego się dwa lub więcej razy w tygodniu.

3) Prace domowe:

a. uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych; nieodrabianie prac domowych oznacza niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych;

b. na początku roku szkolnego (okresu) każdy nauczyciel ustala z uczniami kryteria oceniania prac domowych;

c. jeśli uczeń był dłuższy czas nieobecny w szkole (usprawiedliwiony lub nieusprawiedliwiony), ma obowiązek uzupełnienia materiału i pisemnych prac domowych w ciągu tygodnia;

d. prace domowe zadane z tygodniowym wyprzedzeniem, których uczeń nie wykonał, nie podlegają usprawiedliwieniu;

e. prace domowe wykonywane niesamodzielnie nie podlegają ocenie.

4) Ocenie poddaje się następujące formy aktywności uczniów:

a. aktywność na zajęciach;

b. praca w grupach;

c. referaty;

d. projekty;

e. prace dodatkowe;

f. prace plastyczne;

g. udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

h. sprawdziany zręcznościowe;

i. przygotowywanie do zajęć.

6.  Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie jest równoznaczna ze sprawdzeniem przez nauczyciela poziomu jego wiedzy na najbliższych zajęciach lekcyjnych.

7. Szczególne przypadki zwolnień z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych:

1) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania po co najmniej tygodniowej nieobecności usprawiedliwionej;

2) „szczęśliwy numerek” zwalnia tylko z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek;

3) dni po następujących świętach: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc są dniami bez ocen niedostatecznych.

8. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania się
do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału na lekcjach.

9. Fakt wywiązywania się przez ucznia z obowiązków szkolnych, nauczyciel może notować za pomocą znaku: wywiązał się „+” , nie wywiązał się „-” w notatniku.

10. Oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym.

11. W ciągu tygodnia mogą być najwyżej 3 sprawdziany (pracę klasową, test).

12. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko 1 sprawdzian (pracę klasową, test).

13. Ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych w okresie wg wzoru

              – liczba godzin w tygodniu x 2 +1.

14. Nauczycieli zobowiązuje się do oddania uczniom: 

1) kartkówek: w terminie do 1 tygodnia;

2) sprawdzianów, testów,  prac klasowych w terminie do 2 tygodni (nauczyciele języka polskiego do 3 tygodni).

15. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca września następnego roku szkolnego. Pozostają one wtedy do wglądu uczniów i rodziców na zasadach określonych przez nauczyciela.

16. Prace pisemne, dokumenty z egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wyłącznie na terenie szkoły i w obecności nauczyciela.

17. Ocenianiu na lekcjach religii/ etyki:

1) podlegają: wiadomości, aktywność w zdobyciu wiedzy, aktywne uczestnictwo
na lekcji, prowadzenie zeszytu, odrabianie prac domowych;

2) nie podlegają: odbywanie praktyk religijnych (odprawienie pierwszych piątków miesiąca, udział w nabożeństwach różańcowych, w niedzielnej Eucharystii).

18. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych i kartkówek (dopuszcza się sprawdziany dyrektorskie i kuratoryjne).

19. Oceny z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych oraz innych form aktywności uczniów zapisywane są w dzienniku lekcyjnym cyfrą w sposób czytelny i przejrzysty dla wszystkich osób kontrolujących osiągnięcia szkolne uczniów. Dopuszcza
się użycie skrótów nb. (nieobecny), np. (nieprzygotowany), u. (ucieczka).

§ 10.

1. Wszystkie oceny są jawne. 

2. Sprawdzone i ocenione sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) uczeń
i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

1) uczniowie zapoznają się z ocenionymi sprawdzianami (pracami klasowymi)
w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

2) rodzice uczniów mają wgląd do ocenionych sprawdzianów (prac klasowych) swoich dzieci w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem danego zajęcia edukacyjnego;

3) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 11.

1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej, testu) w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela. Oceny (z pierwszegopisania i z poprawy) są ocenami równorzędnymi, wpisanymi do dziennika.

2. Możliwość poprawy innych ocen z prac klasowych i sprawdzianów należy uzgodnić
z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

3. O poprawie kartkówek decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

 

powrót                                strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz