Ocenianie śródroczne i roczne

§ 14.

1.Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia włącznie

3. Okres drugi rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po zakończeniu okresu pierwszego i trwa do dnia kończącego rok szkolny. Jeżeli ferie zimowe wypadają
w II połowie stycznia, klasyfikacji uczniów za I okres dokonuje się przed feriami.

4. Po wystawieniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej, oceny bieżące są wpisywane na drugi okres.

§ 15.

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów
na poszczególnych zajęciach edukacyjnych i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej oraz wyrażeniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny zachowania w okresie poprzedzającym wystawienie ocen. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu I okresu, a roczną na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

3. Ocena wystawiona na koniec drugiego okresu jest oceną roczną.

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są wystawiane na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych podaje dyrektor szkoły w zarządzeniu.

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna oraz roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie może być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

§ 16.

1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna klas I – III szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową.

3. Klasyfikacja śródroczna klas I – III szkoły podstawowej polega na wypełnieniu kwestionariusza ocen opisowych i wręczeniu go rodzicom na spotkaniu śródrocznym.

4. Klasyfikacja roczna klas I – III szkoły podstawowej polega na wypełnieniu świadectwa opisowego  i wręczeniu go uczniom lub rodzicom na spotkaniu rocznym.

5. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

§ 17.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący                    6;

2) stopień bardzo dobry             5;

3) stopień dobry                        4;

4) stopień dostateczny              3;

5) stopień dopuszczający          2;

6) stopień niedostateczny          1.

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 2 – 6.

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1.

4. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, prac domowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.

6. O przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym, nieklasyfikowaniu, ocenie nagannej zachowania należy poinformować ucznia  i jego rodziców – w formie pisemnej – na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej.

7. Na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach, a wychowawca o ocenie zachowania.

8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani wystawić oceny śródroczne i roczne oraz poinformować ucznia o jego ocenach, a wychowawca klasy o ocenie zachowania.

§ 18.

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów po pierwszym okresie pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się nadrobić zaległości w II okresie. Jego promocja do klasy wyższej lub ukończenie szkoły jest uzależnione od ocen rocznych. 

3.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz