Ocenianie zachowania uczniów

 § 23.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

4.  W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi, umieszczonymi na śródrocznym i rocznym świadectwie opisowym.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, są ocenami opisowymi.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć dydaktycznych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się z uwzględnieniem poniższych kryteriów: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a. wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych;

b. przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

c. cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie;

d. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

e.  godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

f. jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny,godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy,tolerancyjny, szanuje innych, przstrzega morm moralnych;

g. wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością na wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w wykonywaniu poszczególnych zadań w ramach projektu i umiejętnni dokonanuje krytycznej samooceny i wyciąga wnioski.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a.wyróżnia się dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych;

b.przestrzega postanowień statutu szkoły, dba o mienie szkolne, angażuje sięw życie klasy i szkoły, sumiennie wypełnia powierzone mu zadania, wyróżniasię kulturą osobistą, właściwa postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

c.jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, koleżeński, pomaga innym, nie jest obojętny na zło, nie ulega nałogom;

d.jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowanażyczliwością.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a. wywiązuje się z obowiązków szkolnych, w zasadzie przestrzega postanowień statutu szkoły, angażuje się w życie klasy, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy, czasem podejmuje samodzielnie zadania;

b.zachowuje właściwą postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia pomocy innym, nie jest obojętny na zło, nie ulega nałogom;

c. współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne, na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje jednak pewne skłonności do lekceważenia niektórych zasad oraz różnych uwag wskazujących na doraźne lekceważenie przez ucznia obowiązków szkolnych, poleceń nauczycieli nie bierze udziału w życiu klasy lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczycieli, ponadto wymaga kontroli;

b. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów, kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, raczej stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy uczniowskiej i zachowania;

c. wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych osób  i do tego, co dzieje się w jego środowisku, jest niesamodzielny i podporządkowany innym;

d. współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

b. łamie zasady Statutu Szkoły, WZO;

c. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły;

d. niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów;

e. nie przestrzega podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

f. jest arogancki, ignoruje uwagi, nie wykazuje chęci poprawy, wielokrotnie powtarza te same przewinienia;

g. mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6)ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a. w rażący sposób nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, demonstracyjnie łamie zasady Statutu Szkoły, demonstracyjnie nie uczestniczy w życiu klasy, utrudnia działalność tego typu innym uczniom, wyśmiewa pracę kolegów;

b. w sposób arogancki i lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników obsługi, koleżanek i kolegów;

c. jest agresywny, wulgarny, ulega nałogom, ma demoralizujący wpływ na otoczenie, wchodzi w kolizję z prawem, stosowanie środków zapobiegawczych nie przynosi skutków, świadomie odrzuca wszelką perswazję i próby udzielania pomocy przez szkołę;

d. nie uczestniczyłlub odmawia udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

12. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

14. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład, której wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

15. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

16. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

17. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

18. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

19. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia 

20Szczegółowe kryteria oceniania zachowania są ustalone przez zespół wychowawczy szkoły z udziałem uczniów i rodziców.

powrót                                         strona główna

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz