Postanowienia końcowe

§ 26.

1.Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami a nauczycielami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor szkoły na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2.Ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dokonuje się w przypadku zmiany przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek nauczycieli, rodziców, uczniów lub dyrekcji szkoły.

3. Ustalenia szczegółowe dotyczące oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania zostały opracowane przez nauczycieli w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

4. Przedmiotowe Zasady Oceniania muszą być zgodne z ogólnymi założeniami zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

5. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Ewaluacji WZO dokonuje się na bieżąco.

7. Rada pedagogiczna uchwałą nr 7/2015/2016 zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu
w dniu 14.09. 2015 r Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz