Przepisy ogólne

 

 

§ 1.

1.       Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zespołem obejmuje Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4 i Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4.

2.        Siedzibą Zespołu jest Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 4.

3.        Organem prowadzącym Zespołu jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

4.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

5.       Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz.2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

6.       Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.

7.       Szkoła organizuje kształcenie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych od I – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w Zespole powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

8.       Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu otrzymują brzmienie:

1)    Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 4,

2)    Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Gimnazjum Publiczne Nr 3 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 4.

§ 2.

1.       Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka i Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

2)    szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej,

3)    gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

4)    szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej i Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

5)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

6)    dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego, radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

7)    uczniach – należy przez to rozumieć uczniów realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej,

8)    rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów oraz ich prawnych opiekunów.

9)    wychowawcach – należy przez to rozumieć nauczycieli, którym szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły podstawowej lub gimnazjum wchodzących w skład Zespołu,

10)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 3.

1.     Celem Zespołu jest stworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.

2.     Zespół w szczególności :

1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły,

2)    stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby,

3)    zapewnia realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego poprzez szkolny zestaw programów nauczania,

4)    zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną, także przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

5)    umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia,

6)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

7)    prowadzi doradztwo zawodowe.

3.     Zespół zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy.

4.     Zespół dba o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentów uczniów, organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne.

§ 4.

Cele i zasady wychowawcze Zespołu zapisane są w „Programie Wychowawczym” i „Programie Profilaktyki”.

§ 5.

1.       Zespół zapewnia uczniom opiekę psychologa, logopedy i pedagoga.

2.       W zależności od potrzeb Zespół organizuje :

1)       zajęcia wyrównawcze,

2)       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

3)       zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej z deficytami rozwoju,

4)       nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

3.       Podstawą klasyfikacji ucznia do wyżej wymienionych form zajęć jest opinia poradni psychologiczno – m pedagogicznej, lekarza, pedagoga i wychowawcy klasy.

4.       W celu rozwijania zainteresowań uczniów na terenie Zespołu działają koła zainteresowań.

5.       Uczeń o szczególnych zdolnościach może realizować indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, który może dotyczyć jednego przedmiotu lub całego cyklu nauczania. Wniosek w tej sprawie składają rodzice ucznia do dyrektora,który zapoznaje z nim radę pedagogiczną. Dyrektor i rada pedagogiczna wspólnie określają program i tryb pracy z uczniem o szczególnych zdolnościach.

6.       Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

7.       Zespół stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w wychowaniu własnych dzieci.

§ 6.

1.       Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu i w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy. Przestrzegana jest zasada, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel Zespołu.

2.       Uczniami, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna, zajmują się pedagog i psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcą klasy.

§ 7.

1.       Dyrektor Zespołu organizując nowy rok szkolny powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale; nauczyciel ten nazywany jest dalej wychowawcą klasy.

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wnioskować o zmianę klasy dla ucznia.

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz