Organy Zespołu i ich zadania.

§ 8.

1.       Organami Zespołu są:

1)       dyrektor,

2)       rada pedagogiczna,

3)       rada rodziców,

4)       samorząd uczniowski.

§ 9.

2.       Dyrektor kieruje Zespołem, a w szczególności:

1)       organizuje proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy,

2)       przewodniczy radzie pedagogicznej, sprawuje nadzór nad działalnością Zespołu,

3)       jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zespole,

4)       odpowiada, w stosunku do nauczycieli, za wszystkie zadania wynikające z zatrudnienia nauczyciela,

5)       dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

6)       na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego,

7)       wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

8)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

9)     w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydawanych przez wizytatora) lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń (przez kuratora oświaty) jest zobowiązany powiadomić:

a.  organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

b.  organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz sposobie ich realizacji,

3.       W Zespole może funkcjonować stanowisko wicedyrektora.

§ 10.

1.       Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2.       W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3.       Kompetencje i obowiązki rady pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty i regulaminu rady pedagogicznej.

4.       Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)       opiniowanie planów pracy Zespołu, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu.

5.     Po uzgodnieniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do 31 sierpnia danego roku), rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowania nad szkołą przez organ sprawującynadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

§ 11.

1.       Rada rodziców Zespołu reprezentuje ogół rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu.

2.       Rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu problemów Zespołu, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy.

3.       Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Zespole.

4.       W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych szkoły podstawowej i gimnazjum, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

5.       Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa regulamin rady rodziców.

6.       Do zadań rady rodziców należy w szczególności :

1)       uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

a.       programu wychowawczego Zespołu,

b.       programu profilaktyki.

2)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

3)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

§ 12.

1.       W Zespole funkcjonuje samorząd uczniowski.

2.       Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

3.       Zarząd samorządu uczniowskiego jest wybierany w tajnych wyborach.

4.       Zarząd samorządu uczniowskiego może występować do organów Zespołu we wszystkich sprawach uczniowskich.

5.       Zarząd samorządu uczniowskiego wybiera opiekuna samorządu spośród nauczycieli Zespołu.

6.       Sposób powoływania oraz tryb pracy samorządu uczniowskiego reguluje regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 13.

Organy Zespołu zobowiązane są do współpracy, dbania o dobry klimat w Zespole, współdziałania na zasadach partnerstwai uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju ucznia.

§ 14.

Dyrektor Zespołu jest zobowiązany co najmniej dwa razy w roku spotykać się z organami Zespołu.

§ 15.

Spory pomiędzy organami Zespołu rozwiązuje się w drodze negocjacji.

 

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz