Organizacja Zespołu.

§ 16.

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu jest zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

3.       Tygodniowy rozkład zajęć kl. I – III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone przez ramowy plan nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

4.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa zarządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 17.

1.       Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.       Przeciętna liczba uczniów w oddziale (poza oddziałami klas integracyjnych) nie powinna przekraczać 25 uczniów w szkole podstawowej i 30 uczniów w gimnazjum, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

3.       Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

4.       Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie im zasad i norm obowiązujących w Zespole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do współpracy z rodzicami oraz nauczycielami uczącymi w tym oddziale.

§ 18.

1.       Podstawową formą pracy w Zespole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.

2.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W nauczaniu zintegrowanym zajęcie edukacyjne trwa od 30 do 60 minut przy zachowaniu ogólnego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie.

3.       Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa klasy dzielone są na grupy:

1)       zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddzielnie dla chłopców i dziewcząt (z wyjątkiem klas I –IV szkoły podstawowej),

2)       zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych liczba uczniów w grupie nie może być większa niż 24,

3)       zajęcia edukacyjne z języków obcych prowadzone są w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

4.       Zajęcia komputerowe, z informatyki i technologii informacyjnej prowadzi się w oddziałach liczących nie więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

5.       Zespół organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Zespołu.

6.       Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

7.       Zajęcia kół zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzi się poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek, rajdów, wyjazdów i w innych formach.

8.       Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu nie powinna być niższa niż 15 uczniów.

§ 19.

1.       Zespół przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu i poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.       Osoba będąca na praktyce pedagogicznej (nauczycielskiej) zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem praktyk i zasadami BHP obowiązującymi w Zespole.

§ 20.

1.       W Zespole działa stołówka szkolna.

2.       Zespół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia obiadu w stołówce szkolnej.

3.       Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i ajentem stołówki.

4.       Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5.       Ze stołówki szkolnej mogą korzystać pracownicy Zespołu.

 

§ 21.
1.       W Zespole działa biblioteka szkolna.
2.       Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji zaań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów i rodziców.
3.       Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna oraz inne osoby.Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu  w dzienniku klasowym. Rodzice mogą korzystać z biblioteki na podstawie karty czytelnika swojego dziecka lub dowodu osobistego. 
4.  Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu: współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki oraz współuczestnictw w działaniach promujących czytelnictwo; z uczniami na zasadzie świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach rozwijania kultury czytelniczej oraz z rodzicami na zasadzie partnerstwa we współudziale w imprezach czytelniczych (kiermasze książek); rodzice są także informowani o aktywności czytelniczej uczniów. 
5.   Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia wyposażenie biblioteki i środki finansowe na jej działalność oraz ustala zakres zadań nauczycieli bibliotekarzy
6.       Lokal biblioteki szkolnej umożliwia:
   1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
   2)      udostępnianie książek oraz innych źródeł informacji:
a.       literatura piękna i popularno – naukowa,
b.      programy, podręczniki, materiały ćwiczeniowe,
c.       lektury,
d.      wydawnictwa informacyjne,
e.      czasopisma,
f.       wydawnictwa multimedialne,
g.      dokumenty szkolne,
3)   przechowywanie i udostępnianie   materiałów dotyczących pracy szkoły:
a.      WZO,
b.      Statut Szkoły,
c.       Program Wychowawczy,
d.      Program Profilaktyczny,
e.      Koncepcja Szkoły,
f.       Regulaminy,
g.      Inne,
4)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
 z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi :
a.       wolny dostęp do półek,
b.      dostęp do Internetu,
c.       korzystanie z programów multimedialny.
 
 
1.      7.     .Biblioteka działa w godzinach zajęć dydaktycznych i poza zajęciami zgodnie z planem        
                   pracy bibliotekarza
         8.      Uczniowie mogą korzystać z kącika czytelniczego, w którym znajduje się prasa, księgozbiór               podstawowy, urządzenia audiowizualne, wideoteka oraz Centrum Multimedialne
         9.      Warunki korzystania z biblioteki określają szczegółowo: Regulamin biblioteki i Regulamin      
                  Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ( ICIM ) 
1      10.    Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
         1)     gromadzenie i udostępniania książek i innych źródeł informacji,
         2)     tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji oraz posługiwania się
                  technologią informacyjną,
3)     3)     dbanie o wysoki poziom czytelnictwa,       
         4)     informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów w poszczególnych klasach,
         5)     zakup książek i konserwacja zbiorów,
         6)     prowadzenie ewidencji zbiorów,
         7)    systematyczne prowadzenie kart wypożyczeń,
         8)     prowadzenie lekcji bibliotecznych w przydzielonej grupie klas
         9)     informowanie o nowościach wydawniczych, poradnictwo w wyborach czytelniczych
1   10)    właściwe zabezpieczenie księgozbioru,
      11)   opracowanie zbioru bibliotecznego w katalog,
      12)   dbanie o estetykę wnętrza biblioteki,
      13)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
a.     gazetki tematyczne,
b.      organizowanie imprez kulturalnych   o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim.    
         np .konkursy, wystawy , spotkania autorskie, pasowanie na czytelnika,
c.      praca aktywistek i łączników klasowych,
d.      udział w wycieczkach i imprezach integracyjno - rozrywkowych,
      14) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
            i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
a.      wywiady z uczniami w celu zakupu książek zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
b.      ankiety,
c.      przygotowanie do konkursów przedmiotowych i konkursów literackich,
d.      akcje czytelnicze,
e.      stwarzanie warunków do indywidualnej nauki,
f.        pomoc w odrabianiu prac domowych,
      15)  udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i innych,
      16)  organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej ucznia
a.       prowadzenie relacji z działalności biblioteki na stronie internetowej szkoły,
b.       gazetki, wystawy.
      17) współpracuje z uczniami w zakresie:
a.      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b.       rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 
c.        pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
d.       rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności
          za ich wspólne użytkowanie;
e.       prowadzenie edukacji czytelniczo medialnej-lekcje biblioteczne,
f.        praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowując ich do różnorodnych    
           konkursów, oraz otaczanie opieką uczniów z trudnościami dydaktyczno –    
          wychowawczymi,
g.      rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej dzieci poprzez poznawanie własnej  
          kultury, akceptację różnic oraz integrację,
h.       organizowanie imprez  kulturalnych o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, miejskim. np  konkursy, wystawy , spotkania autorskie,
i.        opieka nad bezpiecznym korzystaniem uczniów z Internetu i pomoc w prawidłowym  
          korzystaniu z technologii informacyjnej,
      18) współpracuje z nauczycielami w zakresie:
                 a.       udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
                    i materiałów ćwiczeniowych;
                 b.       udostępniania literatury metodycznej, naukowej;
                 c.       przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów 
                    oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
                 d.       gromadzenie i współredagowanie dokumentacji szkolnej;
                 e.       wspomaganie w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów współpracując 
                    z nauczycielami;
                 f.         tworzenie centrum informacyjnego i bazy metodycznej;
                g .        rozwijania wrażliwości kulturowej i społecznej porzez wystawy, spotkania autorskie,    
                            współorganizowanie wyjazdów do teatru.
       19)  współpracuje z rodzicami w zakresie: 
                a.      wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały    
                         ćwiczeniowe;
                b.      przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z  
                         dbania o wspólne podręczniki;
                c.      popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów    
                         przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży;
              d.       opiniowanie rodziców w sprawie zakupu książek;
              e.        kontakt nauczyciela z rodzicami na spotkaniach okolicznościowych, uwzględnianie  
                         tematyki czytelnictwa;
       20)  współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami
              kulturalno-oświatowymi w zakresie:
              a.       organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek,
                        materiałów;
              b.      wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
              c.      aktywne uczestniczenie w zespole samokształceniowym nauczycieli bibliotekarzy oraz  
                        innych formach doskonalenia zawodowego;
              d.       konsultowanie planowanych zakupów książek z biblioteką miejską;
              e.       sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z edukacji czytelniczo-medialnej 
                oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy;
              f.        odbiera i prowadzi akcesję prasy;
              g.       prowadzi miesięczną, okresową oraz roczną statystykę wypożyczeń, - dziennik pracy    
                       biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń;

 

              h.      doskonali warsztat pracy.

§ 22.

1.       W Zespole działa świetlica szkolna.

2.       Świetlica szkolna jest pozalekcyjną placówką wychowawczo-opiekuńczą. Sprawuje opiekę nad uczniami Zespołu.

3.       Świetlica szkolna zapewnia opiekę, pomoc w nauce, rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów.

4.       Wszyscy uczniowie zapisani do świetlicy są włączeni do stałych grup wychowawczych liczących nie mniej niż 25 uczniów.

5.       Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo - opiekuńczej, w tym: plan pracy, dzienniki zajęć, oświadczenia rodziców.

§ 23.

1.       Na terenie Zespołu może działać sklepik uczniowski.

2.       Dochody sklepiku uczniowskiego przeznaczane są na potrzeby Zespołu.

powrót                                         strona główna

 

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz