Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 24.

1.       Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada dyrektor i rada pedagogiczna Zespołu.

2.       W celu realizacji zadań dydaktycznych rada pedagogiczna powołuje zespoły przedmiotowe, składające się z nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:

1)       wybór programów nauczania i rekomendowanie ich, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, do zaopiniowania przez radę pedagogiczną, w postaci szkolnego zestawu programów nauczania,

2)       wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia przez dyrektora Zespołu, jako szkolnego zestawu podręczników,

3)       uzgadnianie sposobów realizowania wybranych programów,

4)       korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

5)       opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,

6)       opracowania metod badania wyników nauczania.

3.       W celu realizacji zadań wychowawczych rada pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów. Do zadań zespołu wychowawców należy:

1)       opracowanie projektów programu wychowawczego i programu profilaktyki i przedstawienie ich do zatwierdzenia radzie rodziców, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,

2)       opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów, do przyjęcia przez radę pedagogiczną,

3)       opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania ucznia,

4)       analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków dotyczących efektów pracy wychowawczej Zespołu.

§ 25.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zapisane są w dokumencie zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

§ 26.

1.       W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Zespół zatrudnia pedagoga, logopedę i psychologa.

2.       Do zadań pedagoga należy:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)       określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wspierających rodziców i nauczycieli,

4)       podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,

5)       wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.

3.       Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)       prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

2)       diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)       minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

5)       wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.

4.       Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:

1)       podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy,

2)       wspieranie działań profilaktycznych nauczycieli w tym, zakresie,

3)       przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy uczniów,

4)       diagnoza logopedyczna uczniów wyłonionych podczas badań wstępnych,

5)       organizowanie pomocy logopedycznej,

6)       prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej,

7)       współpraca terapeutyczna z rodzicami,

8)       kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych(psychologii, pedagogiki).

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz