Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców.

 § 27.

1.       Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2.       Uczniowie Zespołu mają prawo do:

1)       szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,

2)       wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

3)       informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,

4)       jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

5)       organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

6)       pomocy socjalnej w formie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

3.       Uczniowie mają obowiązek:

1)       regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania w ciągu 7 dni na piśmie nieobecności na zajęciach. W szczególnych sytuacjach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia,

2)       aktywnego uczenia się, dokładania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć,

3)       przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników, kulturalnego i życzliwego zachowywania się na terenie Zespołu i poza nim,

4)       przestrzegania następujących zasad obowiązujących w Zespole:

a.       uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Zespołu w czasie zajęć szkolnych i przerw,

b.       uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie,

c.        podczas nieobecności nauczycieli uczniów obowiązuje zakaz wchodzenia do pokoju nauczycielskiego, zabierania dzienników lekcyjnych i innych dokumentów szkolnych,

d.        rodzice ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez niego w szkole i poza nią,

e.        uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz jest zobowiązany powiadomić nauczyciela dyżurnego i udzielić pomocy koledze znajdującemu się w niebezpieczeństwie,

f.       uczeń zobowiązany jest do noszenia skromnego, estetycznego stroju szkolnego,

g.         w dniach świąt państwowych i uroczystości szkolnych obowiązuje strój uroczysty:

a)       chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie,

b)       dziewczęta - biała bluzka i ciemna spódnica do kolan,

h.         uczeń zobowiązany jest dbać o czystość stroju szkolnego oraz o czystość włosów i estetykę fryzury uczniowskiej,

i.       obowiązuje bezwzględny zakaz wyjmowania i używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie wszystkich zajęć szkolnych. Przed wejściem do klasy i przed rozpoczęciem zajęć uczeń jest zobowiązany wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne. Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie przerw. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej i korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie sprawdzianu przeprowadzanego po zakończeniu klasy VI i egzaminu gimnazjalnego. Zespół nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubione, skradzione i zniszczone telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne,

j.         uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez dyrekcję Zespołu po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców akceptowanej przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku nagłej choroby zostają powiadomieni rodzice.

§ 28.

1.       Nauczyciele mają prawo do:

1)       szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,

2)       wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

3)       współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,

4)       jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

5)       stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

2.       Nauczyciele mają obowiązek:

1)       dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem,

2)       jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych wynikach nauczania i zachowania,

3)       traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,

4)       udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,

5)       udziału w zebraniach rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, innych zespołów zadaniowych, udziału w wyborach do organów Zespołu.

 29.

1.       Rodzice mają prawo do:

1)       dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,

2)       rzetelnej informacji o postępach i ocenach dotyczących nauki i zachowania dziecka,

3)       wsparcia ze strony Zespołu w razie problemów wychowawczych,

4)       partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli, na sprawy Zespołu.

2.       Rodzice mają obowiązek:

1)       wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

2)       poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowywania,

3)       dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka na piśmie w terminie 7 dni lub w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej 50 % godzin zajęć.

4)       angażować się w działania Zespołu, brać aktywny udziału w wyborach i współdziałać w organach Zespołu,

5)       informować wychowawcę klasy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,

6)       zapewniać dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć,

7)       poinformować w terminie do dnia 30 września dyrektora Zespołu o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole.

§ 30.

1.       Pracownicy niepedagogiczni :

1)       Pracowników niepedagogicznych Zespołu zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy – dyrektor Zespołu.

2.       Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Zespołu.

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz