Zasady rekrutacji uczniów.

 

§ 31.

1.       Warunki przyjęcia uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

2.       Uczniów rekrutuje się z zasięgu terytorialnego Zespołu określonego Uchwałą nr VII/28/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie od 6 roku życia do 16, nie później niż do 18 roku życia.

3.       Zasady rekrutacji uczniów zamieszkałych w obwodzie:

1)       do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

a.       do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły szósty rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b.       do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

a)       z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, ustalonym przez organ prowadzący,

b)       na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli w klasach są wolne miejsca.

c.        liczbę klas pierwszych ustala dyrektor Zespołu wspólnie z organem prowadzącym w zależności od potrzeb, możliwości kadrowych i bazowych Zespołu,

d.       o przydziale uczniów do danego oddziału klasowego decyduje dyrektor Zespołu,

e.        przydział wychowawców klasy następuje w drodze losowania,

f.        listy przyjętych uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej ustala się do końca maja poprzedniego roku szkolnego,

g.        listy klas pierwszych z nazwiskami uczniów i nazwiskami wychowawców podaje się do wiadomości nauczycieli i rodziców w pierwszym tygodniu czerwca,

h.       w czerwcu zwołuje się zebrania organizacyjne rodziców z wychowawcami klas. Termin spotkań podaje się do wiadomości w pierwszym tygodniu czerwca,

i.         odwołania rodziców mogą być kierowane w formie pisemnej do dyrektora Zespołu nie później niż na trzy dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w poprzednim roku szkolnym.

2)       do klasy pierwszej gimnazjum:

a.       do klas zatwierdzonych w arkuszu organizacji nabór uczniów następuje poprzez losowanie.

b.       dopuszcza się możliwość zmiany listy uczniów,

c.        nabór przeprowadza komisja w składzie:

a)       przedstawiciel dyrekcji,

b)       wychowawcy klas szóstych,

c)       przewodniczący samorządu klas szóstych

d.       wychowawców klas przydziela się w drodze losowania po ostatecznym ustaleniu list.

2.       Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej gimnazjum, gdy liczba chętnych przekracza liczbę miejsc wolnych następuje w drodze analizy świadectwa: Pierwszeństwo ma ten uczeń, który uzyska większą liczbę punktów licząc łącznie:

1)       zachowanie : wz – 5, bdb – 4, db – 3, pop – 2, ndp – 1, ng – 0,

2)       oceny ze wszystkich przedmiotów: cel – 6, bdb – 5, db – 4 , dst – 3, dop – 2, ndst – 1,

3)       50 % pkt ze sprawdzianu.

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz