Zasady promowania i klasyfikowania uczniów.

§ 32.

1.       Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry.

§ 33.

1.       Poziom opanowania, przez uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

1)       celujący               6

2)       bardzo dobry        5

3)       dobry                   4

4)       dostateczny         3

5)       dopuszczający     2

6)       niedostateczny     1

2.       Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1)       cząstkowe - określające poziom wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej części podstawy programowej, przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków: plus, minus.

2)       roczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej na dany rok szkolny; oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Przy wystawianiu ocen rocznych nie dopuszcza się stosowania znaków: plus i minus.

3.       W klasach I – III szkoły podstawowej dokonuje się oceny opisowej.

4.       Oceny zachowania określają:

1)       zachowanie wzorowe               wz

2)       zachowanie bardzo dobre         bdb

3)       zachowanie dobre                    db

4)       zachowanie poprawne              pop

5)       zachowanie nieodpowiednie      ndp

6)       zachowanie naganne                ng

 

5.       Ocenianie, promowanie i klasyfikowanie uczniów przeprowadza się zgodnie z zasadami przyjętymi w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania.

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz