Nagrody i kary

 

 

§ 34.

1.       W Zespole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

§ 35.

1.       Uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej przyznawane są nagrody. Zasady przyznawania nagród i ich rodzaje określa rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2.       Nagrody przyznaje dyrektor Zespołu, który konsultuje to z wychowawcą klasy i samorządem uczniowskim.

3.       Prawo występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody mają:

1)       wychowawcy klas,

2)       rada pedagogiczna,

3)       rada rodziców,

4)       samorząd uczniowski.

4.       O przyznaniu nagrody powiadamia się

1)       rodziców

2)       radę pedagogiczną.

5.       Uczeń kończący naukę z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem z biało – czerwonym pionowym paskiem.

6.       Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum przyznaje się nagrody za:

1)       wiedzę i bardzo wysokie umiejętności,

2)       osiągane sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu powiatu, województwa, kraju lub inne porównywalne osiągnięcia.

7.       Nagroda może być przydzielona w następującej formie:

1)       pochwały wychowawcy klasy udzielonej indywidualnie lub na forum klasy,

2)       pochwały samorządu uczniowskiego,

3)       pochwały dyrektora Zespołu udzielonej indywidualnie, wobec klasy lub szkoły,

4)       listu gratulacyjnego do rodziców,

5)       dyplomu uznania,

6)       nagrody rzeczowej, pucharu i odznaczenia,

7)       nagrody pieniężnej.

8.       Rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców może ustanowić odznaczenie dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania.

§ 36.

1.       Wobec uczniów, którzy w sposób świadomy i celowy naruszają obowiązki uczniów określone w § 27 stosowane są kary.

2.       Uczeń może być ukarany za:

1)       naruszenie dyscypliny szkolnej,

2)       lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych,

3)       nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,

4)       chuligaństwo, brutalność, wulgarność,

5)       niszczenie mienia społecznego i mienia innych osób.

3.       Uczeń może być ukarany poprzez:

1)       upomnienie przez wychowawcę klasy z adnotacją do dziennika szkolnego,

2)       upomnienie lub naganę dyrektora Zespołu,

3)       pisemne powiadomienie rodziców przez dyrektora Zespołu o nagannym zachowaniu,

4)       zawieszenie przez dyrektora Zespołu praw do korzystania z niektórych form pracy Zespołu np. reprezentowania szkoły w uroczystościach, zawodach sportowych, udziału w wycieczkach szkolnych,

5)       przeniesienie przez dyrektora Zespołu do równoległej klasy,

6)       w przypadku rażących uchybień w zachowaniu, na wniosek dyrektora Zespołu, przeniesienie do innej szkoły przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 37.

1.       Kary wymienione w §36 mogą być anulowane przez radę pedagogiczną, dyrektora Zespołu na wniosek ucznia i rodziców.

2.       Kara może być zawieszona przez udzielającego ją na prośbę zainteresowanego lub złożenia poręczenia przez odpowiednią organizację samorządową i uczniów.

3.       Uczeń może w ciągu 7 dni odwołać się od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do dyrektora Zespołu – w terminie 7 dniu od nałożenia kary. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia sprawy i podjęcia ostatecznej decyzji w terminie do 14 dni,

4.       Uczeń może w ciągu 7 dni odwołać się od kar, o których mowa w § 36 ust. 3 pkt 2-5 do dyrektora Zespołu. Dyrektor jest zobowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy i podjęcia ostatecznej decyzji w terminie do 14 dni.

5.       Kary i nagrody wymienione w statucie mają charakter zamknięty, ich wykaz może być rozszerzony lub zawężony tylko w drodze nowelizacji statutu Zespołu.

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz