Postanowienia ogólne.

 

§ 38.

1.       Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39.

1.       Szkoła podstawowa posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

2.       Gimnazjum posiada własny ceremoniał szkolny.

§ 40.

1.       Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3.       Budynki Zespołu oraz teren wokół budynków Zespołu objęte są monitoringiem wizyjnym.

§ 41.

1.       Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna.        

powrót                                         strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz