Indywidualizacja 2013/2014

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU 
„INDYWIDUALIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”

 
Gimnas
tyka
korek
cyjna
Zajęcia
artys
tyczne
Zajęcia
jęz. angiels
kiego
 
Zaj. dla
dzieci
ze specyf. trudnoś
ciami
w zdob. umiejętności
matema
tycznych
Zaj. dla
dzieci
ze specyfi
cznymi
trudnoś
ciami
w zdoby
waniu
umiejęt
ności w czytaniu
i pisaniu
w tym
zagrożo
nych
ryzykiem dysleksji
 
Zajęcia
logope
dyczne
Prowa
dzący 
Grzegorz
Kowalczyk
Anna
Traczyk
Anna
Traczyk
Dorota
Mysiołowska
Dorota
Mysiołowska
Małgorzata
Ryszewska
poniedziałek
11:40-12:25
korytarz
16:10-16:55
sala 13
 
 
16:10-16:55
sala 17
 
wtorek
 
 
 
11:40-12:25
16:10-16:55
sala 17
12:40-13:25
sala 17
11:40-12:25
gab. logop
środa
12:40-13:25
sala gim
 
16:10-16:55
sala 13
 
 
16:10-16:55
gab. logop
czwartek
 
 
16:10-16:55
sala 13
 
 
 
 
piątek
 
11:40-12:25
sala 31
 
 
 
 

powrót                                    strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz