informacje

Od stycznia 2014r. ruszył w naszej szkole projekt „Indywidualizacja szansą na sukces” w klasach I-III szkół podstawowych w mieście Ostrów Mazowiecka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-2014
 
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
 
Projekt zakłada :
·         zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu,
·         stworzenie warunków w szkole objętej wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu,
·         zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej wymagających wsparcia w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji,
·         zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w okresie realizacji projektu
·         zwiększenie stopnia zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania,
·         rozwijanie zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
·         zwiększenie umiejętności interpersonalnych, poznania własnej wartości i samooceny.
 
Rodzaj zajęć i prowadzący nauczyciele :
1.      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonym ryzykiem dysleksji – Dorota Anna Mysiołowska
2.      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – Dorota Anna Mysiołowska
3.      Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – Małgorzata Ryszewska
4.      Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – Grzegorz Kowalczyk
5.      Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – język angielski – Anna Traczyk
6.      Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – Anna Traczyk
 

powrót                                            strona główna

 
Ostrów Mazowiecka

Kalendarz